ЦК бухгалтерсько-економічних дисциплін

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ БУХГАЛТЕРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

     1 вересня 1994 року в Малинському лісотехнічному коледжі було  відкрито спеціальність «Бухгалтерський облік».  І в 1995 році виникла необхідність створення спеціальної комісії  бухгалтерсько-економічних, яка в своєму складі об’єднала викладачів спеціальних економічних дисциплін.

     Головою комісії була призначена досвідчений викладач вищої категорії, викладач- методист - Фесюк Марія Михайлівна, яка очолювала комісію до 2012 року. У вересні 2012 року циклову комісію очолила  - Костюк Лариса Володимирівна, викладач вищої категорії.                 

     Циклова комісія бухгалтерсько-економічних дисциплін є провідною комісією при підготовці фахівців по спеціальності «Облік і оподаткування», що здійснює на високому рівні навчально-методичну та виховну роботу.

      За період існування спеціальності створена значна матеріально-технічна та навчально-методична база для підготовки бухгалтерських кадрів.

       Сучасне виробництво потребує висококваліфікованих фахівців з глибокими знаннями економічних процесів, законодавчої бази, соціальних аспектів господарювання.

    Саме тому викладачі циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін  працюють  над оновленням змісту навчання студентів, над формуванням у випускників нового креативного мислення: нестандартного,  сучасного  та  ефективного, що забезпечується  удосконаленням навчальних програм, підготовкою методичних посібників для самостійної роботи студентів, створенням конспектів лекцій, методичних вказівок для виконання практичних робіт, навчальних практик та курсових робіт. Формуванню високопрофесійних фахівців сприяє використання у навчальному процесі інноваційних технологій, комп’ютерних програм.

      Особливу увагу викладачі циклової комісії приділяють покращенню надання освітніх послуг, зокрема,  запроваджують досвід роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, методики диференційованого навчання,  впроваджують заходи, щодо дотримання академічної доброчесності.         

       Циклова комісія бухгалтерсько-економічних дисциплін забезпечує навчання студентів з економічних дисциплін за спеціальностями: 071 Облік і оподаткування,  205 Лісове господарство, спеціальністю 208 Агроінженерія, 206 Садово-паркове господарство, 198 Геодезія та землеустрій.

       Циклова комісія об'єднує як досвідчених, так і молодих викладачів.

      До складу  комісії входять викладачі: Костюк Л.В., - викладач вищої категорії, старший викладач, Вербицька Т.Є.- спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник  освіти, Реус С.В. - спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист, Мельниченко Н.В., Гиря О.В. - спеціалісти вищої категорії, Фещенко В.М. - спеціаліст  1 категорії,    Михайленко В.М. – спеціаліст 2 категорії, Лойко С.В. - спеціаліст, кандидат економічних наук.

          Основні навчальні дисципліни, що викладаються  для студентів спеціальності  071 Облік і оподаткування: економічна теорія, економіка підприємства, статистика, бухгалтерський облік, фінансовий облік, облік і звітність у бюджетних установах, інформаційні системи і технології в обліку, економічний аналіз, маркетинг, податкова система, для спеціальності 205 Лісове господарство: Економіка і організація лісового господарства, економічна теорія, 206 Садово-паркове господарство: економіка  підприємства, економічна теорія, 208 Агроінженерія: економіка підприємства, економічна теорія, 193 Геодезія та землеустрій: Економіка, організація і планування с/г виробництва, управління земельними ресурсами.

Сторінка циклової комісії бухгалтерських та економічних дисциплін у фейсбуці

071 Облік і оподаткування (ОПП Бухгалтерський облік)

        Сучасне виробництво потребує висококваліфікованих фахівців з глибокими знаннями економічних процесів, законодавчої бази, соціальних аспектів господарювання.

Успішною може бути тільки та країна, в якій живуть успішні люди.  Успішними  люди є тоді, коли досягаються поставлені цілі, є упевненість у майбутньому, коли продовжується розвиток й самовдосконалення, й немає зупинки на досягнутому.

     Для ведення успішного бізнесу керівництву підприємства потрібна надійна та своєчасна інформація, без якої неможливо прийняти ефективні управлінські рішення. Найбільш достовірну і доречну інформацію керівник будь-якого рівня отримує з системи бухгалтерського обліку.

      Бухгалтер - кваліфікований фахівець спеціальної сфери знань, як правило, друга особа на підприємстві, відповідальна за організацію документообігу, ведення та контролю обліку господарської діяльності, складання та подання звітності.

         Знання з бухгалтерського обліку потрібні для ефективного, грамотного господарювання, забезпечення якісного аналізу фінансового стану підприємств, обліку діяльності, оцінки  стійкості та платоспроможності, виявлення  шляхів підвищення  фінансової стійкості.

          В сучасному  світі підготовка кваліфікованих бухгалтерів є нелегким завданням. Адже в Україні розвивається ринкова економіка, постійно  відбуваються суттєві зміни в законодавстві щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.

          Незважаючи на всі ці виклики, цикловою комісією бухгалтерсько-економічних дисциплін Малинського фахового коледжу пропонується досконала система підготовки майбутніх фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» , освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік».    

            Освітньо-професійна програма спрямована на формування у студентів системи комплексних знань з теоретичних та практичних навичок у сфері обліку, аналізу та оподаткування, що становитимуть надійну основу для підготовки якісної інформації для цілей управління підприємницькою діяльністю з дотриманням законодавства та професійно-етичних принципів.

               Важливим завданням роботи циклової комісії  є  поєднання навчальної, методичної, наукової та виховної діяльності викладачів. Зокрема, викладачами  удосконалюється  методика викладання дисциплін бухгалтерського-економічного спрямування.

Випускник з професійною кваліфікацією «бухгалтер» може обіймати посади за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

3433 Бухгалтери та касири-експерти

3433 Асистент бухгалтера-експерта 

3433 Бухгалтер 

3433 Касир-експерт 

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління

3439 Ревізор 

3439 Інспектор 

3439 Інспектор з інвентаризації 

3439 Інспектор-ревізор 

3442 Інспектори податкової служби

3442 Державний податковий інспектор

3442 Ревізор-інспектор податковий

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Бухгалтерський облік»

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.
Проєкт ОПП “Бухгалтерський облік” ФМБ 2024

Склад Програмної ради по ОПП «Бухгалтерський облік» 2021 року

Склад Програмної ради ОПП Бухгалтерський облік, 2022 рік

Навчальні плани ФМБ (денна форма навчання)

Графік проведення гуртків


📌 *ТОВ СГП «Деметра»* шукає працівників для роботи на виробництві ( з перспективою кар’єрного росту📚) та у продажу на власних торгових точках.

🧭Підприємство розташоване в с.Щасливе Бориспільського р-ну і 🌳🌷займається вирощуванням саджанців плодових, ягідних та декоративних культур в контейнерах.

👩‍💼👨‍💼Нам потрібні молоді, енергійні люди, знайомі з основами вирощування та догляду за рослинами, готові навчатися та освоювати практичні знання.

🏠Проживання надається.

👩‍💻Початок роботи – з 01.03.2022.

За довідками звертатись у відділ працевлаштування в коледжі /каб.17 або до завідувача відділенням/

Відмінники

Шановні друзі!
Студенти, роботодавці, батьки, випускники!

Просимо Вас щиро відповісти на питання анкет з метою покращення освітнього процесу

Анкета для стейкхолдерів освітніх програм (посилання на анкету)

Шановні випускники!
Малинський фаховий коледж просить надати інформацію щодо вашого подальшого працевлаштування після закінчення закладу та заповнити гугл-форму відповідно до освітньо-професійної програми.
Клікайте на відповідне посилання та заповнюйте гугл-форму.
 
 
Відгуки:
  1. Відгук на випускника
  2. Відгук на випускника
  3. Відгук на випускника