ЦК Гуманітарних та соціальних дисциплін/ ЦК загальноосвітніх дисциплін

ЦК загальноосвітніх дисциплін


Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін була утворена у 2012 році на основі колишньої циклової комісії загальнотехнічних дисциплін. Вона об’єднує викладачів, які формують базову підготовку студентів, що лежить в основі здобуття майбутньої професії в Малинському фаховому коледжі. В складі циклової комісії працюють 10 викладачів загальноосвітніх предметів та дисциплін загальнопрофесійної підготовки. Серед них – кандидат педагогічних наук Якименко О.Г., викладачі-методисти: Мойсієнко Л.І., Радченко Є.М., Шемет О.І.; Венгель С.М.; старший викладач Шовкун О.П.; спеціаліст вищої категорії: Бондарук І.В., Марченко О.В., спеціаліст першої категорії Плашенко О.М. , спеціаліст Яценко В. Ю. та лаборант Левченко Н. О.

Читати більше
У свої історії циклова комісія працювала під керівництвом досвідчених майстрів педагогічної справи: Черніченко-Форостян П.Г. (з 1970 по 1977рр.), Левицької Г.М. (з 1978 по 1984рр.), Несіна М.Ф. (з 1984 по 1989рр.), Дзюбенка М.М. (з 1989 по 1991рр.), Гордієнко М.В. (з 1994 по 2001рр.), Радченко Є.М (з 1991 по 1994 та з  2001 по 2015рр.), Якименка О. Г. ( з 2015 по 2021 рр.). З 01.09.2021 р. комісію очолює Шовкун О. П. 

Комісія створена з метою методичного забезпечення навчальних дисциплін та предметів загальноосвітнього напряму за усіма спеціальностями, вдосконалення методичної й професійної майстерності викладачів, впрвадження у навчально-виховний процес передових педагогічний технологій. 

У своїй роботі циклова комісія загальноосвітніх дисциплін керується законом  України  “Про освіту”,  Положенням про циклові комісії коледжу,  Статутом  коледжу.

У структурі циклової комісії – предмети загальноосвітнього циклу: математика, основи інформатики, хімія, фізика і астрономія, біологія і екологія, Захист України та дисципліни базової підготовки: інформатика і комп’ютерна техніка, обчислювальна техніка і програмування, інженерна графіка, основи вищої математики, методи обчислень на ЕОМ.

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості.

   Викладачі загальноосвітніх дисциплін намагаються відходити від традиційно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв`язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії дотримується думки, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, самоосвіті, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Крім того, на засіданнях комісії викладачі обговорюють підсумки взаємовідвідування занять, проводять відкриті заняття.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду, створенню індивідуальних посібників з дисциплін.

Щорічно в коледжі циклова комісія загальноосвітніх дисциплін проводить предметні тижні як творчу співпрацю студентів та викладачів, в рамках яких проводяться відкриті заняття, наукові конференції, виховні заходи, відеолекторії, творчі конкурси, предметні олімпіади, виставки.

Основним завданням є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього наукового світогляду та вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

Досвід роботи викладачів комісії щорічно вивчається в рамках обласних методичних об’єднань викладачів хімії, математики, фізики, інформатики та поширювався як передовий. Творча діяльність членів комісії спрямована на досягнення максимальної результативності навчання та  формування особистості майбутнього фахівця лісової галузі.

Багаторічна сумлінна праця викладачів циклової комісії відзначалась нагородами центральних виконавчих органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. 

Свою подальшу роботу циклова комісія загальноосвітніх дисциплін спрямовуватиме на впровадження новітніх технологій та форм організації освітнього процесу; роботу з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості; індивідуалізацію навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів; підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

ЦК гуманітарних та соціальних дисциплін


Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати у новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями.
     Тому завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні. Над вирішенням цих завдань працюють 15 викладачів: різні за віком, стажем роботи, уподобаннями, але єдині у любові до професії вчителя та своїх студентів.

Читати більше
Мета роботи циклової комісії: розвивати здібності студентів, стимулювати їх самоосвіту, творчу активність; підвищити їх інтерес до суспільно-гуманітарних, загальноосвітніх дисциплін; підвищувати кваліфікаційний рівень викладачів шляхом застосування новітніх педагогічних технологій.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

  • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
  • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально-матеріальної бази і розробки методичних рекомендацій із використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
  • організації самостійної роботи студентів;
  • окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота.

У своїй роботі викладачі використовують як традиційні, так і нестандартні, проблемні, полемічні евристичні лекції, семінари, бесіди, диспути. Серед різних форм навчання значне місце відводиться самостійній роботі студентів, як аудиторній, так і позааудиторній.

Дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу – це комплекс навчальних дисциплін: філософія, культурологія, правознавство, соціологія, історія України, та інші. У своїй сукупності ці дисципліни покликані формувати у студентів гуманну ментальність, здатність розумно користуватися свободою, уміння жити у демократичному суспільстві, спілкуватися в різноманітному за поглядами середовищі.

Проповідуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми, зазначені дисципліни формують у особистості ціннісне ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активну за формою та моральну, за змістом, життєву позицію.

Циклова комісія працює над реалізацією принципів гуманізації освіти, методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості педагога, індивідуально диференційованого і особистісно орієнтованого підходу до навчання, підвищення якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента.

Навчальні дисципліни соціально – гуманітарного циклу допомагають зрозуміти вимоги сучасного суспільства:

  • громадянськість, пов’язану зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у суспільному прийнятті рішень, в урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом у функціонуванні і розвитку демократичних інститутів суспільства;
  • взаємоповага до мови, історії, релігії і культури інших націй;
  • володіння інформаційними технологіями, уміння критично ставитися до засобів масової інформації;
  • бажання і готовність постійно навчатися.

Викладачі циклової комісії орієнтують студентів на високу активність самостійної та навчально – пізнавальної діяльності, на проникнення в процес розвитку науки, розкриття її методологічних основ через лекції, книги, консультації, практичні заняття, заліки, іспити тощо.

Навчальна робота циклової комісії організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних освітніх технологій , демократизації навчального процесу і спрямована на поліпшення успішності студентів.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання тощо. На засіданнях циклової комісії систематично проводиться аналіз змісту навчальних програм, вносяться до них зміни, домагаючись логічності змісту тем дисципліни, що вивчаються, реалізації міжпредметних зв’язків.

В центрі уваги циклової комісії є індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів тощо.

Методична робота є засобом реалізації навчально-виховних цілей, які стоять перед цикловою комісією. Зміст цієї роботи полягає в удосконаленні методичної майстерності викладачів формуванні педагога-дослідника, який би працював над зміною авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану, від засвоєння студентом знань до всебічного розвитку людини як особистості, як найвищої цінності суспільства.

Методична робота циклової комісії суспільних дисциплін носить системний, цілеспрямований характер, а не є звичайним набором розрізнених заходів. Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій, педагогічної майстерності. З цією метою вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії, відвідують заняття своїх колег.

Викладачі циклової комісії співпрацюють не тільки з колегами коледжу, а й із іншими вузами та установами, беручи участь у конференціях:

Значну увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню передового педагогічного досвіду роботи викладачів своєї комісії. Протягом останніх років вивчався досвід викладачів – В.П.Фещенко, В.Г.Осипенка. Це сприяє поліпшенню професійного рівня викладачів, якості навчання та виховання студентів.

Викладачі циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін намагаються створити такі умови навчання, які б формували у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на реалізації компетентністного підходу. 

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії значну увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати свої ідеали й переконання. Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи зі студентами та модернізації навчально-виховного процесу

Традиційними вже стали заняття-екскурсії в музеях Львова, Києва, Радомишля з метою глибшого засвоєння тем з історії України, культурології, іноземної мови.

Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової історичної науки.

Сторінка циклової комісії гуманітарних та соціальних дисциплін у фейсбуціЕкскурсія Народицької СТГ до коледжу
https://fb.watch/o2epHJQkoz/

ОП з підготовки фахівців:Підручники та посібники:

Що брати на ЗНО (ДПА)?

➡️ Що брати на ЗНО?

📌 До пункту тестування потрібно взяти з собою:

✅ Сертифікат ЗНО
✅ Запрошення-перепустку
✅ Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (за яким відбувалася реєстрація на ЗНО)
✅ 2-3 ручки з пастою чорного кольору, можна гелеві.
✅ Прозору пляшку з водою без етикетки. Вода повинна бути негазованою.
✅ Засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл.

Також можна брати з собою 💊лікарські засоби, якщо вони дійсно необхідні, попередньо потрібно повідомити 👩‍⚕️👩‍💻інструкторів та, якщо є потреба, медичного працівника в пункті тестування.

📌 Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі:

❌ Будь-яких засобів зв’язку
❌ Пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації
❌ Друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

❗️Зауважимо, що учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики
❌заборонено користуватися 📐лінійкою, ✏олівцем, циркулем,🧮 калькулятором тощо.

Деякі питання проведення

Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році заплановано провести протягом 14 травня — 19 липня. Такий період визначено наказом Міністерства освіти і науки України.

Окрім цього, зазначеним наказом затверджено перелік навчальних предметів, із яких відбудеться тестування. Також передбачено, що НМТ міститиме два блоки: основний, до якого увійдуть три обов’язкові навчальні предмети, і додатковий, що міститиме завдання з одного навчального предмета на вибір. Обов’язкові  — українська мова, математика та історія України, на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Для кожного учасника тестування проходитиме в один день у два етапи. Під час першого етапу, який триватиме 120 хвилин, потрібно буде виконати завдання з української мови та математики, а під час другого, теж тривалістю 120 хвилин, —  з історії України та навчального предмета на вибір, вказаного під час реєстрації для участі в НМТ. Між етапами буде 20-хвилинна перерва

✅ Коли вписуєте десятковий дріб, використовуйте тільки символи «.» або «,».

✅ У випадку повітряної тривоги, проблемами з технікою, вимкненням світла, учасник проходитиме тестування в додаткову сесію.

✅ Якщо ви бажаєте подавати апеляцію, то вона подається одразу ж в аудиторії. У заяві вказуєте причину апеляції.

✅ Реєстрація на НМТ почнеться вже в березні.

Реєстрація поводитиметься повністю в онлайн режимі.

✅ Змінювати четвертий предмет можна буде тільки протягом періоду реєстрації на НМТ.

✅ Буде дві сесії НМТ. Основна і додаткова.

✅ Дати тестування не оприлюднюватимуться назагал.

Кожен вступник отримає свою унікальну дату та адресу проведення тестування в особистому кабінеті.

У цілях безпеки, категорично заборонено стороннім особам повідомляти ці дані.

✅ За кордоном тестування буде. Але остаточний перелік країн буде повідомлено пізніше.

✅ Результат тестування ви отримаєте одразу на свій екран комп’ютера. Після чого ви зможете перевести ці бали в результат 100-200.

✅ Тестування вважається зданим, якщо вступник набрав не менше 15% правильних відповідей від загальної кількості завдань (минулого року було 10%).

✅ Якщо учасник не набирає порогового балу хоча б з одного предмету, то вступати він не зможе.

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики  предметних тестів основного й додаткового блоків національного мультипредметного тесту 2024 року та схеми нарахування балів за виконання їх завдань.

Також визначено кількість і форми тестових завдань із кожного предмета та час на їх виконання.

Так, тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань, із математики й фізики – 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської,  іспанської, німецької, французької) – по 32.

Шановні друзі!
Студенти, роботодавці, батьки, випускники!

Просимо Вас щиро відповісти на питання анкет з метою покращення освітнього процесу

Анкета для стейкхолдерів освітніх програм (посилання на анкету)