ЦК землевпорядних дисциплін

Циклова комісія землевпорядних дисциплін

Земля є основним багатством, об’єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання людства, має природне походження — результат багатовікового еволюційного розвитку природи. Земля була і залишається головним джерелом задоволення і першорядних потреб людини, - є найважливішою ланкою усіх виробничих процесів і тому має велике значення в житті людей. Життя людства немислиме без безупинного використання земельних ресурсів як речовинного фактора й об'єкта суспільних відносин.

Відповідно до частини першої статті 13 Конституції України, «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу», за тим же концептуальним напрямом уже в частині першій статті 14 Основного Закону України виокремлене і конкретизоване одне з принципових положень, закріплених у зазначеній частині першої статті 13 Конституції України: землю оголошено основним національним багатством, тобто вона є одним зі складників матеріальних і духовних благ всього українського суспільства.

У сучасних умовах реформування освіти нагальною є проблема підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних до самовдосконалення та самореалізації. Відтак, модернізація всіх освітніх галузей України вимагає прискореного інноваційного розвитку всіх суспільних процесів, створення сприятливих умов для творчого, особистісно-професійного зростання, зокрема фахівців у сфері геодезії та землеустрою. У зв’язку із стрімким утворенням приватних підприємств та фізичних осію підприємців умови у потребах фахівців у сфері Геодезії та землеустрою значно зросли.

Враховуючи вищевказане, на базі Малинського лісотехнічного коледжу (на даний час Малинський фаховий коледж), було започатковано підготовку фахівців ОПП «Землевпорядкування». Вперше проведено набір на дану спеціальність у 2014 році та створено циклову комісію землевпорядних дисциплін, яку очолив Михайло ЛАФРЕНКО - спеціаліст вищої категорії, із серпня 2022 року головою циклової комісії призначено Людмилу БЕРНАЦЬКУ, викладача спеціальних дисциплін, спеціаліста вищої категорії, яка з 2004 року по 2021рік займала посаду директора Малинського міського комунального підприємства «Земельно-кадастрове бюро» та має 27 років досвіду роботи в землевпорядній службі в т. ч. 10 років педагогічного стажу.

До складу циклової комісії входять 7 викладачів спеціальних дисциплін. Серед який – викладачі вищої категорії Людмила Бернацька, Михайло ЛАФРЕНКО, Василь ЄВСТАФ’ЄВ та Микола СТАСЮК, викладач першої категорії Світлана КУСІК та викладачі другої категорії Євгеній ПЕЧЕНЮК і Олександр ПАВЛЮК.
Викладачі циклової комісії формують у студентів загальні та спеціальні компетентності, ініціативність, інноваційність, мобільність, комунікативність, впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на реалізації компетентністного підходу.

Діяльність циклової комісії спрямована на удосконалення навчально-методичного забезпечення базових дисциплін, запровадження тестових технологій контролю знань здобувачів освіти та впровадження комп’ютерної техніки в освітній процес. Викладачі працюють над застосуванням нових сучасних методів проведення занять: групова форма роботи здобувачів освіти, проблемне і пошукове навчання та особистісно-орієнтований підхід з урахуванням міжпредметних інтеграцій.
Значна увага приділяється роботі з обдарованими студентами в позаурочний час. З цією метою діють гуртки: «Геодезист», «Землевпорядник», «Сучасний землеустрій» «Керування БПЛА» та «Таксатор».
Метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії землевпорядних дисциплін є формування кваліфікованого фахового молодшого бакалавра з геодезії та землеустрою.

Значна увага приділяється роботі з обдарованими студентами в позаурочний час. З цією метою діють гуртки: «Землевпорядник», «Сучасний землеустрій», «Геодезист», «Геодезія і землеустрій» та «Інформаційні технології».

Члени комісії в постійному творчому пошуку шляхів досягнення результативності у формуванні особистості майбутнього фахівця – землевпорядника.

Голова циклової комісії:

зв-цк_1669367397

Викладацький склад ЦК:

зв-цк-1

Фаховий молодший бакалавр з геодезії та землеустрою підготовлений до  роботи в галузях економіки  за ДК 009: 2010 – операції в  сфері геології та геодезії, операції з нерухомим майном, в тому числі земельними ділянками всіх видів цільового призначення, здавання нерухомого майна під найм та послуги юридичним особам, професійної, наукової та технічної діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування, геології та геодезії.  Фаховий молодший бакалавр   з  геодезії  та  землеустрою  здатний виконувати   професійну   роботу   за   ДК   003: 2010:

3118 Технік-картограф

3118 Технік-топограф

3118 Технік-топограф кадастровий

3119 Технік-геодезист

3123 Технік-фотограмметрист

3131 Технік - аерофотогеодезист

3212 Технік-землевпорядник

3439 Громадський  інспектор з використання  та охорони земель.

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Землевпорядкування»

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу (mltk2010@gmail.com) або скористатися формою зворотного зв’язку.
Проєкт ОПП “Землевпорядкування” ФМБ 2024

СТАНДАРТ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій”
Стандарт фахової передвищої освіти за спеціальністю   193 “Геодезія та землеустрій”       (Наказ МОН від 10 лютого 2023 року №137)

Шановні друзі!
Студенти, роботодавці, батьки, випускники!

Просимо Вас щиро відповісти на питання анкет з метою покращення освітнього процесу

Анкета для стейкхолдерів освітніх програм (посилання на анкету)

Шановні випускники!
Малинський фаховий коледж просить надати інформацію щодо вашого подальшого працевлаштування після закінчення закладу та заповнити гугл-форму відповідно до освітньо-професійної програми.
Клікайте на відповідне посилання та заповнюйте гугл-форму.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ"


Проведено зустріч студентів з випускником минулих років, який досяг значних успіхів у землевпорядній галузі


Продовжуємо традицію зустрічей з успішними випускниками