Компетентнісний підхід в освітній діяльності

В епоху різноманіття гаджетів та щоденного збільшення кількості інформації у нашому житті енциклопедичні знання перестали бути цінністю, якою вони були лише 20–30 років тому. Знання вже не є самоціллю під час навчання, і система освіти відповідно має змінюватись, крокувати в ногу з часом та навчати того, що актуальне та цінується сьогодні. Відповідь на ці виклики – компетентнісне навчання.

Компетентнісне навчання спрямоване на роботу з інформацією та опанування здобувачами освіти компетентностей, умінь і навичок, які допомагають їм бути успішними, конкурентними та цінними на ринку праці.

Питання компетентнісного підходу в освітній діяльності було в центрі уваги круглого столу на тему: «Формування освітніх та професійних компетентностей здобувачів освіти», який відбувся в коледжі 09 лютого в рамках семінару підвищення методичної та психолого-педагогічної майстерності викладачів. На обговорення були винесені питання: «Роль педагога в розвитку  компетентностей  здобувачів освіти в умовах змішаного (очно-дистанційного) та дистанційного режимів навчання», «Соціалізація особистості в навчально-виховному процесі  фахового коледжу в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій навчання», «Формування ключових освітніх та професійних компетентностей студентів під час вивчення  предметів, дисциплін (з досвіду роботи)».

Учасники круглого столу відмічали, що реалізація компетентнісного підходу передбачає зміщення центру ваги з процесу навчання на його результати, орієнтацію на професійну та особистісну підготовленість здобувачів освіти.. Головними критеріями оцінки результатів освіти стають працевлаштування випускників та відгуки роботодавців. Механізми забезпечення якості стають головною складовою управління системою освіти «за результатами».

Не заперечуючи значущості комплексу знань і вмінь, компетенції акцентують увагу на досягненні інтегрованого результату.

Сучасне заняття, зорієнтоване на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні, має вирішувати ряд завдань. Це, зокрема:

· підвищення рівня мотивації здобувачів освіти;

· використання суб’єктивного досвіду набутого студентами;

· ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;

формування у студентів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;

· здійснення організаційної чіткості та оптимізації кожного заняття;

· підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності студентів;

· створення умов для інтенсифікації освітнього процесу; · наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю за процесом навчання;

· формування моральних цінностей особистості;

· розвиток соціальних та комунікативних здібностей студентів; · створення ситуації успіху.

Імплементація компетентнісного підходу в освітню практику повинна супроводжуватися реальним встановленням відповідності кваліфікаційної характеристики  професійним компетентностям, які набувають здобувачі освіти в стінах коледжу.

Мойсієнко Леонід, методист