Виробниче навчання і практики

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ

      До основних видів практики належать навчальна практика, що проводиться з метою ознайомлення студентів з особливостями обраного фаху, поглиблення знань та формування первинних загально-професійних і спеціальних умінь студентів під безпосереднім постійним керівництвом викладача, та виробнича практика, що проводиться у виробничих умовах на базах практики (підприємствах, організаціях, установах) з метою закріплення та поглиблення знань, здобутих студентами у процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін, формування практичних умінь з напряму (спеціальності), а також передбачає напрацювання (підбір) фактичного матеріалу для виконання навчально-дослідних завдань. 

     Різновидом виробничої практики є переддипломна практика – завершальний етап підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, що проводиться на випускному курсі для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» та «бакалавр». Під час переддипломної практики студенти збирають фактичний матеріал для виконання дипломної роботи (проекту). 

     Базами проведення практики можуть бути підприємства (організації, установи), розташовані на території України або за її межами, за умови забезпечення ними виконання в повному обсязі вимог, передбачених програмою практики та відповідними нормативними документами. Для студентів-іноземців бази практики, як правило, визначаються у контракті чи договорі на підготовку фахівців і можуть бути розташовані як на території країн-замовників, так і в межах України. 

     Практика студентів може проводитись також у структурних підрозділах коледжу: навчально-виробничому цеху, навчально-виробничій теплиці, навчальній деревообробній майстерні, тощо. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуальних завдань. Більш детальну інформацію можна знайти у Положенні про практичну підготовку в Малинському фаховому коледжі.

Відповідальний за наданий матеріал до розділу “Виробниче навчання і практики”:

Стасюк М.І.