Психологічна готовність до професійної діяльності студентів групи за спеціальністю «Геодезія та землеустрій»

   20.04.2023р.- практичним психологом Малинського фахового коледжу  було проведено психологічну готовність студентів до професійної готовності.

   Геодезія та землеустрій – спеціальність, що передбачає ґрунтовну підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем і технологій, проектування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням та моніторингом земель.

   Робота фахівця з геодезії та землеустрою потребує вміння аналізувати та приймати виважені рішення, вести діалог; вимагає: уважності, чіткості та відповідальності, точності, наполегливості, впевненості, активності та зосередженості в будь-яких умовах. 

   Ефективність виконання будь-якого виду діяльності значною мірою залежить від сформованості в особистості певних психологічних якостей, до яких, зокрема, належить i психологічна готовність. 

   Критеріями сформованості у майбутніх керівників компонентів готовності є цілісно-мотиваційний (професійні цінності, професійна самоадекватність, професійний інтерес, самооцінка, самопізнання, саморегуляція) та особистісний компоненти (розвиток лідерських якостей, професійно значущих якостей, уміння володіти собою, самокритичність, операційниі компоненті (оволодіння сукупністю вмінь реалізації управлінських функцій, здійснення постановки та досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей, вмінням розробляти власну стратегію розвитку організації.

  Зі студентами групи ЗВ41 було проведено аналітично- корекційну бесіду з елементами тренінгу на визначення рівнів стресостійкості, асертивності. Ознайомлення студентів з стилями спілкування. Вміння аналізувати та розвивати навички з професійної діяльності. 

  Протягом заняття було проведено вправи на самоконтроль та саморозвиток особистості.

  Студенти засвоїли основні правила прийому на роботу, ознайомилися з елементами рефлексії при сильному психологічному напружені, вдосконалили знання щодо емоційно – вольової бази розвитку особистості.

 Практичний психолог:                                                     І.В. Лу’кянчук