Карпович Марина Сергіївна

Дата народження: 06.10.1990 р.

Освіта: В 2010 р. закінчила Малинський лісотехнічний коледж за спеціальністю «Лісове господарство», кваліфікація «технік лісового господарства»

У 2012 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Лісове і садово-паркове господарство», кваліфікація «бакалавр лісового і садово-паркового господарства»

У 2013 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Лісове господарство», кваліфікація «Магістр лісового господарства».

Захистила кандидатську дисертацію у 2021 році на тему «Еколого-лісівничі особливості популяцій  Dendrolimus pini L. в соснових насадженнях Центрального Полісся України»

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук

Кваліфікація: магістр лісового господарства

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: викладач

Працює в коледжі: з 2021 р.

Викладає предмети (дисципліни): Лісівництво, лісова ентомологія, лісова фітопатологія

Науково-методична робота: 

Колективна монографія

 1. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Специфіка та характер розселення промислових культур ентомофагів для захисту лісів від соснового шовкопряда. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga, 2020. P. 1. С. 328–349. Режим доступу: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.17 (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, написано статтю, підготовлено матеріал до друку).

Статті у наукових фахових виданнях України, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Дрозда В. Ф., Карпович М. С. Екологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.), його поширення на Черкащині. Лісівництво і агролісомеліорація. Х.: УкрНДІЛГА, 2015. Вип. 126. С. 225–231.
 2. Карпович М. С., Дрозда В. Ф.Роль ентомофагів у популяції соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях Черкащини.Вісник Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія. 2018. № 1–2.  С. 57–62.
 3. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості біологічного захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в лісах Черкащини. Вісник Харківського національного університету                      ім. В. В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія. 2019. № 1–2.     С. 56–64.
 1. Дрозда В. Ф., Карпович М. С. Експериментальне обґрунтування перспектив використання ентомопатогенного препарату Боверину для захисту соснових насаджень. Сільськогосподарська мікробіологія: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Чернігів: ІСМАВ НААН, 2020. Вип. 31. С. 83–91. Режим доступу: https://doi.org/10.35868/1997-3004.31.83-91.
 2. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Особливості біології, екології соснового шовкопряда (Dendrolimus pini Linnaeus, 1758) у соснових насадженнях Полісся. Таврійський науковий вісник. Серія:  Сільськогосподарські науки.  ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 111.                  С. 265–272.
  Режим доступу: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.36.
 3. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Біологічні та екологічні основи інтегрованого захисту від лускокрилих фітофагів та супутніх видів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.). Зрошувальне землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 73. С. 203–207. Режим доступу: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.39.
 4. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості лабораторного розведення теленомуса (Telenomus verticilatus Kieffer, 1917) паразита яєць соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.). Вісник Полтавської державної аграрної академії: науково-виробний фаховий журнал. 2020. № 111. С. 50–56. Режим доступу: https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.06.

 Патенти України на корисну модель

 1. Дрозда В. Ф., Гойчук А. Ф., Карпович М. С. Спосіб контролю чисельності та шкідливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в насадженнях сосни звичайної (Pinus sylvesris L.): патент на корисну модель № 124580, Україна, МПК (2018.01) А01G 7/06 (2006.01) А01N 65/00 А01K 67/00; власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 05.12.2017; опубліковано: 10.04.18; Бюл. № 7.
 2. Дрозда В. Ф., Гойчук А. Ф., Карпович М. С. Спосіб пригнічення процесу поширення та трофічної активності популяцій соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.): патент на корисну модель №124581, Україна, МПК (2018.01) А01К 67/04 (2006.01) А01G 7/00 А01N 65/00; власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 05.12.2017; опубліковано: 10.04.2018; Бюл. № 7.
 3. Дрозда В. Ф., Карпович М. С., Гойчук А. Ф. Спосіб захисту хвойних лісів від лускокрилих фітофагів: патент на корисну модель 125014 Україна, МПК (2018.01) А01G 13/00 А01М1/00 А01G 23/00; власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 05.12.2017; опубліковано: 25.04.2018; Бюл. № 8.
 4. Дрозда В. Ф., Карпович М. С., Лісовий М. М., Патика М. В., Коломієць Ю. В. Спосіб масового лабораторного розведення культури соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) для потреб біологічного захисту лісів: патент на корисну модель № 147405, Україна, МПК (2006.01) А01К 67/04; власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 27.11.2020; опубліковано: 05.05.2021; Бюл. № 18.

Тези наукових доповідей

 1. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Екологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.). Поширення та шкідливість. Лісівнича наука в контексті сталого розвитку, присвячена 150-річчю від дня народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня народження професора П. С. Пастернака: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 29–30 вересня 2015 року: тези доповіді. Харків, 2015.  С. 104–106.
 2. Карпович М. С. Технологічні особливості біологічного захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.). Карантин та інтегрований захист рослин. Перспективи розвитку в ХХІ столітті. Присвячена 90-річчю з дня народження професора Й. Т. Покозія: Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, м. Київ, 19–20 листопада 2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 234–236. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, написано тези, підготовлено матеріал до друку).
 3. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Сосновий шовкопряд (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях Полісся, його поширення та шкідливість. Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27–28 квітня 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 38–40.
 4. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості використання трихограми для захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда. Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів дендропарків присвячена до 70-річчя дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України: Міжнародна науково-практична конференція, м. Біла Церква, 23–25 травня 2016 року: тези доповіді. Біла Церква, 2016. С. 208–210.
 5. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості використання трихограми та теленомуса для захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція,                  м. Малин, 23 березня 2017 року: тези доповіді. Малин, 2017. С. 30–36.
 6. Дрозда В. Ф., Карпович М. С. Роль ентомофагів в популяції соснового шовкопряда (Dendrolimus pini ). Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Малин, 22 березня 2018 року: тези доповіді. Малин, 2018. С. 96–101.
 7. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Біологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях Житомирщини. Пріоритетні напрями розвитку науки: Збірник наукових матеріалів XXVIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференція  elconf.com.ua, м. Вінниця, 18 березня 2019 року: тези доповіді. Вінниця, 2019. Ч. 2. С. 46–49.
 1. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Роль природних популяцій хижих членистоногих у регулюванні чисельності соснового шовкопряда. Сучасні досягнення науки та техніки: Збірник наукових матеріалів ХХХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференція elconf.com.ua, м. Вінниця, 13 травня 2019 року: тези доповіді. Вінниця, 2019. Ч. 6. С. 24–28.
 2. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Туруни в соснових біоценозах Центрального Полісся України. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019: Науково-практична конференція, м. Житомир, 22–24 травня 2019 року: тези доповіді. Житомир, 2019. С. 206–207.
 3. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Стафілініди як фактор регулювання чисельності соснового шовкопряда в соснових насадженнях. Світовий розвиток науки та техніки: Збірник наукових матеріалів ХXХVІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференція elconf.com.ua, м. Вінниця,   23 грудня 2019 року: тези доповіді. Вінниця, 2019. Ч. 7. С. 30–
 4. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Хижі членистоногі як визначальний фактор у регулюванні чисельності соснового шовкопряда на Поліссі України. Topical issues of the development of modern science: Міжнародна науково-практична конференція, м. Софія, Болгарія, 8–10 квітня 2020 року: тези доповіді. Софія, 2020. С. 264–276.
 5. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Приваблювання в соснові насадження хижих мух-ктирів (Diptera, Аsilidae). Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2020: Науково-практична конференція, м. Житомир, 3–5 червня 2020 року: тези доповіді. Житомир, 2020. С.118–120.
 6. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Поширення соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях України. Літні наукові зібрання – 2020: Збірник наукових матеріалів ХLVІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференція el-conf.com.ua, м. Тернопіль, 30 червня 2020 р.: тези доповіді. Тернопіль, 2020. Ч. 1. С. 64
 7. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Розселення трихограми (Trichogramma pintoi Voeg.) для захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.). Сучасні виклили і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва, присвяченої 100-річчю від часу заснування агробіотехнологічного (агрономічного) факультету Білоцерківського НАУ: І міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Біла Церква, 15 квітня 2021 року: тези доповіді. К., 2021. С. 159–161.
 8. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Сосновий шовкопряд (Dendrolimus pini L.) один з найнебезпечніших шкідників Полісся України. Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень – 2021. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 30 квітня 2021 року: тези доповіді. Ж., 2021. С. 11–12.
 9. Карпович М. С. Біологічні особливості та шкідливість соснового шовкопряда в соснових насадженнях. Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професора Б. М. Литвинова, м. Харків, 21–22 жовтня 2021 року: тези доповіді. Х., 2021. С. (в друці).