Жуковський Олег Валерійович

Дата народження:  21.10.1983 р.
Освіта:
Державний агроекологічний університет, 2008
Кваліфікація: Інженер-еколог лісового господарства
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: кандидат сільськогосподарських наук; у 2020 році захистив дисертацію за спеціальністю 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» на тему «Лісівничо-екологічні особливості вирощування соснових насаджень Житомирського Полісся у свіжих суборах». 
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісове товарознавство
Науково-методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 • Жуковський О. В. Параметри крон дерев експериментальних соснових культур, створених з різною густотою у Житомирському Поліссі Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2019. – Вип. 29.6 – С. 36-39.
 • Орлов О. О., Жуковський О. В. Комахи-ентомофаги в осередках ураження сосняків стовбуровими шкідниками. Огляд розповсюдження шкідників та хвороб у 2018 році та прогноз їх розвитку на 2019 рік у лісових насадженнях Житомирського ОУЛМГ. – Вінниця: Вінниця лісозахист, 2019. – С. 17-25. (81 с.)
 • Краснов В. П., Мельник В. В., Курбет Т. В., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Орлов О. О. Динаміка питомої активності 137Cs у конвалії звичайній (Convallaria majalis L.) у лісах Полісся України після аварії на ЧАЕС. Ядерна фізика і енергетика. – Київ: ІЯД НАН України, 2019. – Том 20.3 – С. 278-284.
 • Краснов В П., Курбет Т. В., Мельник В. В., Давидова І. В., Жуковський О. В., Зборовська О. В. Зміна вмісту 137Сs у корі крушини ламкої (Frangula alnus Mill.) у вологих суборах лісів Полісся України з часу аварії на ЧАЕС. Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2019. – Вип. 29.6 – С. 67-70.
 • Жуковський О. В. Продуктивність соснових культур з різною густотою. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: збірник матер. міжнародної наук.-прак. конф. студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів. – Малин, 28 березня 2019 р. – С. 98-100.
 • Жуковський О. В. Стан живого надґрунтового покриву та крон дерев у соснових насадженнях з різною густотою. Сучасні проблеми екології: тези ХІV Всеукраїнської наукової on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю. – Житомир, 28 березня 2019 р. – С. 19.
 • Орлов О. О., Жуковський О. В., Зборовська О. В. Заселення ксилофагами соснових лісів на території об’єктів природо-заповідного фонду Житомирської області. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 12-13 червня 2019 р. –2019. – С. 144-147.
 • Ivanyuk I., Zborovska O., Zhukovskyi O. Dynamics of radial increment of the premature oak stands in fairly fertile site type with varying humidity degree of Polissya in Ukraine / Miškininkystė. – Kaunas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro, Miškų institutas, Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija, 2019. – № 2.84. – Р. 71-76.
 • Жуковський О. В., Шевчук В. В. Стан природного поновлення соснових деревостанів у Житомирському Поліссі / Ліс, наука, молодь: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених. – Житомир, 20 листопада 2019 р. – С. 80-82.
 • Жуковський О. В. Стан соснових культур, створених із закритою кореневою системою / Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Овруч, 15 листопада 2019 р. – С. 28-30.Звіти з наукової роботи
 • Виконавець на Поліському філіалі УкрНДІЛГА бюджетної теми № 2 “Удосконалити способи та технології проведення рубок у рівнинних лісах України” у 2019 р.
 • Наукове консультування державних підприємств ДАЛРУ у Житомирській і Рівненській областях на тему всихання соснових деревостанів та їх відновлення, 2019 р.

Публікації:

 1. V. Krasnov, O. Orlov, O. Zhukovskyi, M. Korbut, I. Davydova, V. Melnyk, O. Zborovska. Comparing the radioactive contamination of marsh Labrador tea (LEDUM PALUSTRE L.) over different periods since Chernobyl accident / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: PC Technology Center, Ukrainian State University of Railway Transport, 2020. – Vol. 5.10(107). – P. 35-43.
 2. Краснов В. П., Орлов О. О., Жуковський О. В., Гулик І. Т., Курбет Т. В., Корбут М. Б., Давидова І. В., Мельник В. В. Зміна вмісту 137Cs у чорниці (Vaccinium myrtillus L.) у лісах Полісся України з часу аварії на ЧАЕС / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2020. – Т. 30(2). – С. 49-54.
 3. Краснов В. П., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Мельник В. В. Радіальний приріст соснових насаджень, створених з різною густотою в Житомирському Поліссі / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2020. – Т. 30(4). – С. 57-61.
 4. Краснов В. П., Жуковський О. В., Орлов О. О. Вдосконалення методики відбору зразків деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) з метою визначення питомої активності 137Cs / Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2020 – Вип. 136. – С. 126-133.
 5. Жуковський О. В., Краснов В. П. Формування соснового деревостану із збереженого підросту після рубки головного користування / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2021. – Т. 31(2). – С. 46-51.
 6. Жуковский О. В., Орлов А. А., Черней Л. С., Назаренко В. Ю. Данные к биологии и экологии чернотелок Corticeus longulus и C. pini (Coleoptera: Tenebrionidae) в Украинском Полесье. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения професора Николая Ильича Федорова и 90-летию кафедры лесозащиты и древесиноведения «Современные проблемы лесозащиты и пути их решения». – Минск, 30 ноября – 4 декабря 2020 р. – 2020. – С. 105-109.
 7. Орлов А. А., Жуковский О. В., Калюжная М. А., Котенко А. Г. Наездники-бракониды (Hymenoptera: Braconidae) в cосняках, поврежденных ксилофагами в Украинском Полесье (2018–2020 гг.). Материалы ІІ Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения професора Николая Ильича Федорова и 90-летию кафедры лесозащиты и древесиноведения «Современные проблемы лесозащиты и пути их решения». – Минск, 30 ноября – 4 декабря 2020 р. – 2020. – С. 190-193.
 8. Клімчук М. Р., Шелест З. М., Жуковський О. В. Огляд методів боротьби з короїдом верхівковим. Тези ХVІІ Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології». — Житомир, 15 квітня 2021 р. – 2021. – С. 22.
 9.  Клімчук М. Р., Шелест З. М., Жуковський О. В. Особливості поширення короїда верхівкового в лісових екосистемах Українського Полісся. Тези ХVІІ Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології». — Житомир, 15 квітня 2021 р. – 2021. – С. 30-31.