Кафедра «Лісівництва та захисту лісу»

Дата народження:  27.09.1962 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1984 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук, професор
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісова таксація, Лісова меліорація, Лісові культури, організація лісогосподарського виробництва, Лісова селекція і генетика, Геодезія, Лісове ґрунтознавство

Навчально – методична робота: 

Проводить наукові дослідження у напрямку вивчення проблем штучного поновлення лісів, плантаційного лісовирощування хвойних і листяних порід, лісової селекції. Є автором двох сортів деревних порід: сосна звичайна «Боярська-1» і верба прутовидна «Тернопільська». 

Також є автором і співавтором понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Серед них — 9 монографій, 17 методичних розробок і брошур, близько 70 наукових статей. Зокрема:

1. Фучило Я.Д., Рябухин А.Ю., Сбитная М.В., Кайдык В.Ю., Левин С.В. Естественное возобновление сосны обыкновенной в условиях Восточного Полесья Украины // Лесной журнал. – 2015. – № 1/343. – С. 71-77.
2. Генетичні ресурси лісових культур / [С.А. Лось, Л.І. Терешенко. Ю.І. Гайда, П.М Устименко. Р.М. Яцик. M.B. Чернявський. І.С. Нейко, Л.О Торосова, M.M. Дутка, JI.B. Полякова, О.А. Сапітон, P.M. Гречаник, Я.Д Фучило, М.В. Сбитна, Г.А. Шлончак, В.В. Митроченко, Г.В. Шлончак, В.П Самодай, Н.М. Трофименко, В.П. Войтюк, Р.Т. Волосянчук. В.С. Феннич, В.Г. Григорьєва, Н.О. Волошинова, П.І. Журова]. – Посібник українського хлібороба. – 2015. – Т. 1 «Генетичні ресурси рослин України». – С. 373-386.
3. Фучило Я.Д. Енергетичні плантації верби: вибір видів і сортів для їх створення // Механізація в аграрному секторі: Інформаційний сайт 13.12.2015.http://imesg.at.ua/publ/energetichna_verba/tekhnologiji/energija_verbi_najkrashhe_dlja_ukrajini_i_evropi/15-1-0-13
4. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Особливості укорінення живців і росту живцевих саджанців деяких культиварів тополі у південній частині Київського Полісся // Науковий вісник НЛТУ України. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 12–15.
5. Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Гументик М.Я. Коригування верби.Розроблено українську технологію вирощування енергетичної верби // The ukrainian farmer. – 2015. – № 12 (49). – С. 78-81.
6. Фучило Я.Д.,Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Сбитна М.В. До питання збільшення довговічності деяких видів кущових рослин// Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 107–113.
7. Осадчук Л.С., Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Шлончак Г.А. Селекційна оцінка плюсових дерев сосни звичайної та їх потомств за смолопродуктивністю // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 120–124.
8. Фучило Я.Д., Сінченко В.М., Гументик М.Я. Особливості вирощування енергетичної верби // Біоенергетика. –  2016. – № 1 (7). – С. 11-13.
9. Сбитна М.В., Фучило Я.Д. Вплив походження насіння псевдотсуги Мензіса  на ріст сіянців і саджанців в умовах Київського Полісся // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 134-140.
10. Макух Я.П.,Фучило Я.Д. Динаміка процесів забурянення у посадках верби енергетичної // Карантин і захист рослин. – № 8-9. – С. 17-18.
11. Фучило Я.Д., Маурер В.М., Сбитна М.В., Одарченко І.С., Фучило Д.Я. Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у без верхівковому режимі // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 126-133.
12. Фучило Я. Д., Афонін О.О. Сбитна М.В.Селекційні основи виведення нових сортів родини Вербові (Salicaceae Mirb.) для створення енергетичних плантацій // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016 – № 4 (33). – С.18-25
13. Фучило Я. Д., Сінченко В. М., Мельничук Г. А Особливості росту дворічних енергетичних плантацій деяких сортів верби прутовидної в умовах Центрального Лісостепу // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – Вип. 24. –С. 93-99.
14. Фучило Я.Д., Лось С.А., Сбитна М.В., Плотнікова О.М. Характеристики насіння та ростові показники сіянців псевдотсуги Мензіса різного географічного походження // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 129. – С.76-83.
15. Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Макух Я.П.Продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в умовах Центрального Лісостепу України // Наукові доповіді НУБіП України, 2017
16. Фучило Я.Д., Мельничук Г.А. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (SalixL.) в Центральному Лісостепу України. – Біоенергетика. – 2017. – № 1 (9). – С. 21-23.
17. В.Н. Синченко, И.В. Гнап, Г.А. Мельничук, В.И. Пыркин, Я.Д. Фучило Особенности выращивания энергетической ивы в Полесье и Лесостепи Украины // Сахарная свекла. – 2017. – № 1. – С. 34-38.
18. Mazhula O., Fuchylo Y., Gordiyaschenko A. Differentiation of natural populations of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Ukrainian Polissya based on the findings of research into the morphological markers of cones and seeds. Biologija, 2017. Vol.63. No1. P.58-64.
19. Kharytonov M. The poplar saplings survival in reclaimed mineland depending on clone and root treatment / M. Kharytonov, M. Babenko, N. Martynova, I. Rula, M. Sbytna, Ya. Fuchilo // Agriculture & Forestry, Vol. 63 Issue 4; 141-151, 2017, Podgorica DOI: 10.17707/Agricult Forest.63.4.16
20. Фучило Я. Д. Ріст і продуктивність плантацій гібридних тополь в умовах Західного Лісостепу України / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, Ю. І. Гайда, Н. Я. Козацька //Науковий вісник НЛТУ України. – Том 27, № 9. – 2017 – С. 43-47.
21. Фучило Я. Д. Песпективи використання модрини для створення лісосировинних плантацій в умовах України / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, Ю. М. Дебринюк, Ю. І. Гайда, С.О. Белеля //Науковий вісник НЛТУ України. – Том 27, № 10. – 2017 – С. 26–32/
22. Фучило Я.Д., Гайда Ю.І., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в умовах Західного Лісостепу України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – Вип. 25. –С. 86-93.
23. Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Фучило Я.Д.Вплив обрізування на тривалість життя кущів деяких чагарникових порід // Український ліс. – 2017. – № 2. – С. 52–62.
24. Фучило Я. Д. Енергетичні плантації верб: вибір видів і сортів для їх створення // Альтернативная энергетика – AlterEnergy.info, 2018  http://www.alterenergy.info/interesting-facts/113-the-biofuel-technology/1290-energy-plantations-of-willows-the-choice-of-species-and-varieties-to-create-them
25. Афонін О. О., Фучило Я. Д. Динаміка росту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.) за висотою // – Біоенергетика. – 2018. – № 1 (11). – С. 21-23.
26. Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018 – Т14 № 2. – С.230-239
27. Фучило Я. Д., Середюк О. О. Ялина європейська у Правобережному Лісостепу України: перспективи використання та вдосконалення способів розмноження // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 16. – С. 81-89.
28. Гументик М.Я., Гайда Ю.І., Фучило Я.Д., Гнап І.В. ЕкономічнаефективністьінвестиційувирощуваннябіоенергетичнихкультурвзонілісостепуУкраїни// Економічний аналіз, 2018. – № 2 (28). – С. 21–29
29. Фучило Я. Д., Сбитна М.В., Зелінський Б.В. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби залежно від ступеня зволоженості ґрунту// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018 – Т 14 № 3. – С.323-327/
30. Лис Н. М., Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття // Біоенергетика. – 2018. – № 2 (12). – С. 19-21.
31. Мажула О. С., Фучило Я. Д., Шиянова Т. П., Скороходов М. Ю., Рябчун В. К. Довгострокове збереження насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) як основа створення швидкорослих енергетичних культур на маргінальних землях України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – Вип. 26. –С. 84-90.
32. Роїк М.В., Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Квак В. М. Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур// Біоенергетика. – 2019. – № 1 (13). – С. 4-7.
33. Fuchylo Ya., Makukh Ya., Remeniuk S.,  Moshkivska S., Kharytonov M. Peculiarities of willow productivity formation in the first year of growing under mechanical weed control. INMATEH Agricultural Engineering journal. Vol. 57, No. 1 / 2019. p.279-286. http://www.inmateh.eu/INMATEH_1_2019/57-31-Fuckylo%20Ya.pdf
34.Гордієнко М. І., Фучило Я. Д., Гойчук А. Ф. Чагарникові верби рівнинної частини України. — К.: ІАЕ УААН, 2002. — 174 с.
35.Рибак В. О., Гордієнко М. І., Маурер В. М., Грінченко В. В., Гордієнко Н. М., Фучило Я. Д. Досвід лісокультурної справи Боярської ЛДС НАУ. — К.: ПП «ППНВ», 2005. — 522 с.
36.Фучило Я. Д., Ониськів М. І., Сбитна М. В. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. — 394 с.
37.Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Верби України (біологія, екологія, використання). — К.: Логос, 2009. — 200 с.
38.Фучило Я. Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. — К.: Логос, 2011. — 464 с
39.Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. – К.: Логос, 2011. –464 с. (В додатках наведені таксаційні характеристики268 пробних площ).

40. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Кайдик О.Ю., Маурер В.М., Карпук А.І, Киричок Л.С., Кременецька Є.О., Бондар І.П., Маніта О.Г. Путівник по науково-дослідних об’єктах Боярської лісової дослідної станції. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2010. – 140 с.
41. Путівник по науково-дослідних об’єктах ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» / За ред. О.В. Морозюк / [О.В.Морозюк, Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, О.Г. Маніта та ін.]. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 155 с.

Публікації за напрямом:

 • Роїк М.В., Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Квак В. М. Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур// Біоенергетика. – 2019. – № 1 (13). – С. 4-7.
 • Fuchylo Ya., Makukh Ya., Remeniuk S.,  Moshkivska S., Kharytonov M. Peculiarities of willow productivity formation in the first year of growing under mechanical weed control. INMATEH Agricultural Engineering journal. Vol. 57, No. 1 / 2019. p.279-286. http://www.inmateh.eu/INMATEH_1_2019/57-31-Fuckylo%20Ya.pdf
 • Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Вплив географічного походження насіння псевдотсуги Мензіса на успішність створення її культур у Київському Поліссі // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 14-15 квітня 2016 року. – С. 103-104.
 • Сбитна М.В., Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д. Перспективи  використання псевдотсуги Мензісадля створення насаджень плантаційного типу // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. –  С. 89-90.
 • Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Особливості створення енергетичних плантацій тополі (PopulusL.) на вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу України // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. –  С. 97-98.
 • Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Гументик М.Я. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) Навилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу України // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 99-100.
 • Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Зелінський Б. В. Стан, перспективи та особливості створення енергетичних плантацій верб в Україні // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 159–160.
 • Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Фучило Д. Я. Досвід створення плантацій тополів умовах Київського Полісся // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 160–162.
 • Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Бобровний Є. В. Робінія псевдоакація (Robinia pseudoacacia L.) – перспективна біоенергетична культура // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 72–73.
 • Афонін О. О., Фучило Я. Д. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) та її генетичний потенціал у Середньому Подесенні // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 173–175.
 • Сбитна М.В., Фучило Я.Д., Гайда Ю.І. Ріст і продуктивність 7-річних плантацій гібридних тополь в умовах Західного Лісостепу України // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ліси Східної Європи у світі, що змінюється», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України та 80-річчю академіка Лісівничої академії наук України та Євразійської академії наук, почесного професора НУБіП України, професора Швиденка Анатолія Зіновійовича(м. Київ, 27–30 вересня 2017 р). – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 108-109.
 • Сбитна М.В., Фучило Я.Д.,Зелінський Б.В. Продуктивністьенергетичних плантацій деяких видів верб у різних лісорослинних умовах // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ліси Східної Європи у світі, що змінюється», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України та 80-річчю академіка Лісівничої академії наук України та Євразійської академії наук, почесного професора НУБіП України, професора Швиденка Анатолія Зіновійовича (м. Київ, 27–30 вересня 2017 р). – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 110-111.
 • Гументик М. Я., Фучило Я. Д., Кателевський В. М., Зелінський Б. В.Економічна ефективність вирощування біоенергетичних культур в умовах Лісостепу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова(30-31 жовтня 2017 р., м. Харків). – Харків, 2017. – С. 52–54.
 • Фучило Я. Д., Гайда Ю. І., Сбитна М. В., Козацька Н. Я. Ріст іпродуктивність 9-річних плантацій тополі (Populus L.) в умовах західногоЛісостепу України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (30-31 жовтня 2017 р., м. Харків). – Харків, 2017. – С. 90–92.
 • Фучило Я. Д., Мельничук Г. А. Особливості росту дворічних енергетичних плантацій верби прутовидної на вилугуваних чорноземах центрального Лісостепу України// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (30-31 жовтня 2017 р., м. Харків). – Харків, 2017. – С. 93–94.
 • Mykola Kharytonov, Mykhaylo Babenko, Nadiia Martynova, Margaryta Sbytna, Yaroslav Fuchilo and Mykhaylo Gumentyk. The effect of biopreparations treatment on poplar and willow saplings survival in the reclaimed mineland // Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International Conference(Dnipro, April 25-27, 2018). – Dnipro: National Technical University “DniproPolytechnic”, – 2018. – p. 40.
 • Сінченко В.М. Економічні та енергетичні аспекти вирощування енергетичної верби в центральному лісостепу України / В.М. Сінченко, Г.А. Мельничук, Я.Д. Фучило // Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.: Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах. – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С. 308–313.
 • Фучило Я.Д. Вплив грунтових і погодних умов на успішність створення енергетичних плантацій верби / Я.Д. Фучило, І.В. Гнап // Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.: Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах. – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С. 326–331.
 • Гнап І. В., Фучило Я. Д., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в південній частині Західного Полісся України // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної  конференції  «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року). – Харків, 2018. – С. 70–72.
 • Середюк О. О., Фучило Я. Д. Особливості клонального мікророзмноження ялини європейської // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної  конференції  «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків. – С. 93–95.
 • Сінченко В. М., Фучило Я.Д., Гументик М. Я. Вирощування енергетичної верби в умовах Центрального Лісостепу України// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). –Харків, 2018. – С. 101–103.
 • Фучило Я.Д., Лис Н.М. Ткачук Н.Л., Іванюк Р.С. Вплив агротехніки створення на ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби в умовах Прикарпаття // Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків, 2018. – С. 118–120.
 • Фучило Я. Д., Макух Я. П., Ременюк С. О. Формування біомаси енергетичної верби першого року вегетації при застосуванні механічних прийомів контролювання бур’янів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції  «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року,м. Харків). – Харків, 2018. – С. 121–123.
 • Фучило Я. Д., Середюк О. О. Використання ростових речовин для підвищення ефективності створення лісових культур ялини європейської // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків, 2018. – С. 124–125.
 • Сінченко В. М., Фучило Я. Д., Вокальчук Б. М., Мельничук Г. А. Ріст і розвиток енергетичних плантацій верби різної густоти під впливом азотних добрив на вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків. – С. 98–100.]
 • Фучило Я. Д. Стан та перспективи вирощування енергетичних плантацій верби в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства» (12 березня 2019 року. смт. Немішаєве). – Немішаєве. – С.11.
 • Макух Я.П., Ременюк С.О., Фучило Я.Д., Смолкова Н.П., Фучило Д.Я. Застосування механічних прийомів контролювання бур’янів при вирощуванні тополі чорної протягом першого року вегетації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 73–74.
 • Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Ганженко О.М., Мельничук Г.А. Структура урожаю трирічних енергетичних плантацій верби залежно від технології їх вирощування // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 79–80.
 • Фучило Я.Д., Бордусь О.О., Кукош О.Ю. Вплив строків садіння та розмірів живців на ріст однорічних живцевих саджанців тополі чорної // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 83–84.
 • Фучило Я.Д., Вокальчук Б.М. Особливості росту та продуктивність біомаси енергетичних плантацій верби прутовидної другого циклу вегетації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 85–86.
 • Іванюк І.Д., Фучило Я.Д., Коркуленко О.М., Соботович А.Л., Ганжалюк Т.С. Сосна жорстка (Pinus rigida Mill.) у свіжих борах Центрального Полісся // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 97–98.
 • Фучило Я.Д., Бордусь О.О., Кукош О.Ю., Кирилко Я.О. Агротехнічні аспекти вирощування однорічних живцевих саджанців чорних тополь у Правобережному Лісостепу. // «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового  господарства»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження В.Є. фон Граффа (15 листопада 2019 р., м. Овруч) – Малин: Вид-во МЛТК, 2019. – С. 87-90.
 • Гументик М.Я., Фучило Я.Д., Радейко Б.М., Кателевський В.М. Економічні та екологічні аспекти створення промислових плантацій для виробництва біопалива  // Лісівнича освіта і наука: стан, пролеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (26 березня 2020 р., м.Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2020-. – 253 с.. С. 132–136
 • Іванюк І.Д., Фучило Я.Д. Використання показників гідротермічного коефіцієнта для дослідження радіального приросту дерев дуба звичайного в Поліссі України // Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Organization of scientific research in modern conditions ‘2020» (США) 14–16 травня 2020 р. [Ivanyuk I.D., Fuchylo Y.D. Use of hydrothermal coefficient indicators for study of radial growth of oak trees in polissya of ukraine // «Organization of scientific research in modern conditions ‘2020»: conference proceedings. – Seattle, Washington, USA 14–16 may, 2020. – Seattle: KindleDP, 2020. – P. 247–251

Монографії:

 • Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д., Белеля С.О. Плантаційне лісовирощування в Україні: сучасний стан та концептуальні засади підвищення його ефективності // Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: монографія за заг. ред. проф. Ніколаєнка С.М. Київ : Ліра-К, 2019. 189-224.
 • Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д. Плантаційні лісові насадження в Україні: концептуальні засади, ресурсний потенціал та енергетичне використання: монографія. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. – 504 с.

Ганжалюк Таїса Сергіївна
заступник завідувача кафедрою, викладач

Дата народження: 17.04.1951 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1968 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук, професор
Працює в коледжі: з 2018 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісівництво, основи радіоекології, мисливствознавство, основи екології, Природно-заповідна справа
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності 205 Лісове господарство ОС  Бакалавр

Публікації за напрямом

 1. Краснов В.П. Динаміка вмісту 137Cs у корі крушини ламкої (Frangula alnus Mill.) у лісах Полісся України /Краснов В.П., Курбет Т.В., Давидова І.В., Шелест З.М., Жуковський О.В., Іванюк І.Д.// журнал «Ядерна фізика та енергетика» № 19 – 2018р. –  с. 258-264.
 2. Краснов В. П., Мельник В. В., Курбет Т. В., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Орлов О. О. Динаміка питомої активності 137Cs у конвалії звичайній (Convallaria majalis L.) у лісах Полісся України після аварії на ЧАЕС / Ядерна фізика і енергетика. – Київ: ІЯД НАН України, 2019. – Том 20.3 – С. 278-284.
 3. V. Krasnov, O. Orlov, O. Zhukovskyi, M. Korbut, I. Davydova, V. Melnyk, O. Zborovska. Comparing the radioactive contamination of marsh Labrador tea (LEDUM PALUSTRE L.) over different periods since Chernobyl accident / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: PC Technology Center, Ukrainian State University of Railway Transport, 2020. – Vol. 5.10(107). – P. 35-43.
 4. Краснов В. П., Орлов О. О., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Курбет Т. В., Мельник В. В., Шелест З. М. Радіоактивне забруднення конвалії звичайної (Сonvallaria majalis L.) у лісах Житомирського Полісся / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2019. – Т. 29(9). – С. 60-64.
 5. Краснов В. П., Орлов О. О., Жуковський О. В., Гулик І. Т., Курбет Т. В., Корбут М. Б., Давидова І. В., Мельник В. В. Зміна вмісту 137Cs у чорниці (Vaccinium myrtillus L.) у лісах Полісся України з часу аварії на ЧАЕС / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2020. – Т. 30(2). – С. 49-54.
 6. Краснов В. П., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Мельник В. В. Радіальний приріст соснових насаджень, створених з різною густотою в Житомирському Поліссі / Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2020. – Т. 30(4). – С. 57-61.
 7. Краснов В. П., Жуковський О. В., Орлов О. О. Вдосконалення методики відбору зразків деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) з метою визначення питомої активності 137Cs / Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2020 – Вип. 136. – С. 126-133

Навчальні посібники

 1. Краснов В. П. Фітоекологія з основами лісівництва / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми: «Університетська книга», 2012. – 416 с. – (Навчальний посібник).
 2. Краснов В. П. Фітоекологія / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Херсон: ОЛДШ-ПЛЮС, 2014. – 478 с. – (Навчальний посібник).

Звіти з наукової роботи

Звіт про науково-дослідну роботу на тему: «Стійкість та продуктивність лісових насаджень в умовах техногенезу Житомирського Полісся», 2018р

 

Дата народження: 26.03.1983 р.
Освіта: 
Національний аграрний університет, 2005р.
Кваліфікація: Магістр садово-паркового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності Лісові культури та фітомеліорація
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісова пірологія, Недеревні ресурси, Дендрологія, Природно-заповідна справа
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності 205 Лісове господарство ОС Бакалавр.

Автор наукових праць із селекції деревних рослин, озеленення.

Тема дисертації: «Біоекологічні особливості видів роду HYDRANGEA L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва».

Публікації за напрямом

– Дзиба А.А., Коркуленко А.М., Ковальчук Л.О., Науменко О.І. Живцювання форзиції європейської (Forsythia europaea Deg.et Bald) в умовах закритого ґрунту /Науково-практична конференція: Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку (26 березня 2020 р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2020-. – 253 с.

– Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.) у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 97-98

– Левченко В. Б., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Зозуля Є. В. Екологічне та лісівниче значення боліт Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко, О. М. Куркуленко, А. Л. Соботович, Є. В. Зозуля. // «Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва». Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 53-55.

 

Дата народження:  21.10.1983 р.
Освіта:
Державний агроекологічний університет, 2008

Кваліфікація: Інженер-еколог лісового господарства
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: кандидат сільськогосподарських наук; у 2020 році захистив дисертацію за спеціальністю 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» на тему «Лісівничо-екологічні особливості вирощування соснових насаджень Житомирського Полісся у свіжих суборах». 
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Природно-заповідна справа, лісова меліорація
Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 • Жуковський О. В. Параметри крон дерев експериментальних соснових культур, створених з різною густотою у Житомирському Поліссі Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2019. – Вип. 29.6 – С. 36-39.
 • Орлов О. О., Жуковський О. В. Комахи-ентомофаги в осередках ураження сосняків стовбуровими шкідниками. Огляд розповсюдження шкідників та хвороб у 2018 році та прогноз їх розвитку на 2019 рік у лісових насадженнях Житомирського ОУЛМГ. – Вінниця: Вінниця лісозахист, 2019. – С. 17-25. (81 с.)
 • Краснов В. П., Мельник В. В., Курбет Т. В., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Орлов О. О. Динаміка питомої активності 137Cs у конвалії звичайній (Convallaria majalis L.) у лісах Полісся України після аварії на ЧАЕС. Ядерна фізика і енергетика. – Київ: ІЯД НАН України, 2019. – Том 20.3 – С. 278-284.
 • Краснов В П., Курбет Т. В., Мельник В. В., Давидова І. В., Жуковський О. В., Зборовська О. В. Зміна вмісту 137Сs у корі крушини ламкої (Frangula alnus Mill.) у вологих суборах лісів Полісся України з часу аварії на ЧАЕС. Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2019. – Вип. 29.6 – С. 67-70.
 • Жуковський О. В. Продуктивність соснових культур з різною густотою. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: збірник матер. міжнародної наук.-прак. конф. студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів. – Малин, 28 березня 2019 р. – С. 98-100.
 • Жуковський О. В. Стан живого надґрунтового покриву та крон дерев у соснових насадженнях з різною густотою. Сучасні проблеми екології: тези ХІV Всеукраїнської наукової on-line конференції студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю. – Житомир, 28 березня 2019 р. – С. 19.
 • Орлов О. О., Жуковський О. В., Зборовська О. В. Заселення ксилофагами соснових лісів на території об’єктів природо-заповідного фонду Житомирської області. Соснові ліси: сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 12-13 червня 2019 р. –2019. – С. 144-147.
 • Ivanyuk I., Zborovska O., Zhukovskyi O. Dynamics of radial increment of the premature oak stands in fairly fertile site type with varying humidity degree of Polissya in Ukraine / Miškininkystė. – Kaunas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro, Miškų institutas, Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija, 2019. – № 2.84. – Р. 71-76.
 • Жуковський О. В., Шевчук В. В. Стан природного поновлення соснових деревостанів у Житомирському Поліссі / Ліс, наука, молодь: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених. – Житомир, 20 листопада 2019 р. – С. 80-82.
 • Жуковський О. В. Стан соснових культур, створених із закритою кореневою системою / Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового господарства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Овруч, 15 листопада 2019 р. – С. 28-30.

  Звіти з наукової роботи
 • Виконавець на Поліському філіалі УкрНДІЛГА бюджетної теми № 2 “Удосконалити способи та технології проведення рубок у рівнинних лісах України” у 2019 р.
 • Наукове консультування державних підприємств ДАЛРУ у Житомирській і Рівненській областях на тему всихання соснових деревостанів та їх відновлення, 2019 р.

Дата народження:  27.11.1974 р.
Освіта: Державна агроекологічна академія України , 1998 р.
Кваліфікація:
вчений-агроном
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
Лісова фітопатологія, Лісова ентомологія, Основи гідротехнічної меліорації лісових земель
Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Левченко В. Б. Вплив едафічних та фітопатогенних факторів на продуктивність лісів Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – №1 (36), Т.1. – С. 229 – 243.
 2. Левченко В. Б. Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових масивах Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – №1 (39), Т 1. – С. 55 – 62.
 3. Левченко В. Б. Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних екоценозів Житомирського Полісся. / Валерій Левченко, Юлія Остапчук, Ігор Шульга. // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – 2014. – №1 (33). – С. 167 – 169.
 4. Левченко В. Б. Оптимізація створення лісових культур в різних категоріях лісокультурних площ Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного Університету. – 2014. – №2. – С. 7-9.

Публікації за напрямом

 1. Левченко В. Б., Шульга І. В. Болота як саморегулююча система в природі. / Innovativesolutionsinmodernscience. № 7(7), (Scopus). Dubai-C. 98-115.
 2. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalewski R. A. Entomologizes factory in the process of spreading common pine root sponge under the conditions of ship timber forestry of state enterprise “Zhytomyr Forestry” // B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski / Innovative solutions in modern science – 2018. – № 1(20), (Scopus).Dubai-2018.s. 16 – 32.
 3. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalevky R. A., Bezverkha L. M. Influence of climatic conditions on the state of fire hazard in forest edatopas of Zhytomyr Oblast Department of Forestry and Hunting and forecast of changes in climatic conditions for the period up to 2050. // B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski, L. M. Bezverkha / Innovative solutions in modern science – 2018. – № 8 (27), (Scopus).Dubai-2018.s. 27 – 53.
 4. Levchenko V. B., Shulga I. V., Zalevky R. A., Bezverkha L. M. Influence of climatic conditions on the state of fire hazard in forest edatopas of Zhytomyr Oblast Department of Forestry and Hunting and forecast of changes in climatic conditions for the period up to 2050. // V. B. Levchenko, I. V. Shulga, R. A. Zalewski, L. M. Bezverkha / Innovative solutions in modern science – 2018. – № 8 (27), (Scopus). Dubai-2018. s. 27 – 53.
 5. Levchenko V. B., Shulga I. V. Perspectives of lisotathological monitoring by materials of resistance of fusion scanning of forests by the example of Zhytomir regional management of forest and horticultural holding. // V. B. Levchenko, I. V. Shulga / Innovative solutions in modern science – 2019. – № 2 (29), (Scopus).Dubai-2019. 15 – 45.
 6. Левченко В. Б., Романюк А. А. Математична модель гідрофізичних процесів в лісових болотних екоценозах Житомирського Полісся. // В. Б. Левченко, А. А. Романюк / Науковий огляд. – 2019. – №6 (59), (Scopus). Київ-2019. С. 13-27.
 7. Levchenko V. B., Rusetskaya N. M., Navolnieva D. R. Ecological and forest features of Zhytomyr. Scientific journal Innovative solutions in modern science. (2019). No. 9(36), Dubai, (Scopus). S – 17-49.
 8. Levchenko V. B., Shulga I. V., Romanyuk A. A., Bezverkha L. M. Use of remote geoinformation technologies for forest pathologymonitorin in the Zhytomyr Polissya. Scientific journal Innovative solutions in modern science. (2020). No. 2 (38), Dubai, (Scopus). S. 21-45.
 9. Levchenko V. B., Martenuk G. M., Pasichnyk I. O., Maksymova T. M. Pathological process of root sponge of pine in the conditions of forest edatops and climate change state enterprise «Zarichanske forestry». Paradigm of knowledge № 5(43), 2020. Frankfurt, Germany, (Scopus). 24-45.
 10. Левченко В. Б., Шульга І. В. Досвід створення культур сосни звичайної та ялини звичайної в умовах радіоактивного забруднення лісогосподарських підприємств Житомирської області. / Науково-теоретичний збірник. Вісник ЖНАЕУ Випуск №1 (55), т 3. 2016 р. С. 201 – 209.
 11. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Вплив едафічних факторів на продуктивність лісів в умовах ДП „Малинське лісове господарство” Житомирської області // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський // Агропромислове виробництво Полісся. – 2016. – №9. – С. 40-46.
 12. Левченко В. Б., Шульга І. В. Чисельність бобра річкового в умовах Поліського біосферного заповідника // В. Б. Левченко, І. В. Шульга // Збалансоване природокористування. – 2016. – №4. – С. 75 – 79.
 13. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А., Коломієць В. І., Сохальська Г. В. Досвід проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогосподарських підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський, В. І. Коломієць, Г. В. Сохальська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2017. – №10. – С. 120 – 126.
 14. Левченко В. Б., Шульга І. В. Екологічне оцінювання ареалу золотушника канадського в умовах Житомирського району // В. Б. Левченко, І. В. Шульга // Збалансоване природокористування. – 2017. – №3. – С. 72 – 80.
 15. Левченко В. Б., Шульга І. В., Старунська Л. В. Сертифікація робочих місць з питань охорони праці працівників лісового господарства, як складова частина лісової сертифікації в Україні // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Л. В. Старунська // Агропромислове виробництво Полісся. – 2018. – №11. – С. 134 – 145.
 16. Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Екологічні та лісокультурні аспекти науково обґрунтованої технології лісовідновлення в умовах Пилипівського лісництва державного підприємства «Житомирське лісове господарство» // В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський / Вісник Житомирського агротехнічного коледжу: збірник наукових праць. – Вип. 1. – Житомир: ЖАТК, 2019. – с. 53 – 62.

 

Посібники та підручники

.1 Левченко В. Б. Екологічні аспекти ракетно-ядерного роззброєння в Житомирській області: науков.-практ. посіб. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; за наук. ред. В. Б. Левченко. – Житомир. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2016. – 65 с.

 1. Левченко В. Б., Шудренко І. В., Катковський А. В. Основи охорони праці. Практикум для студентів вищих навчальних закладів: навч.-метод. посіб. / І. В. Шудренко, В. Б. Левченко, А. В. Катковський; за наук. ред. І. В. Шудренко. – Видавець: О. О. Євенок, 2017. – 104 с.
 2. Левченко В. Б., Залевський Р. А., Горопаха М. В., Іванцов П. Д., Коломієць В. І. Навчальний посібник з агролісогрунтознавства для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія», 205 «Лісове господарство». / В. Б. Левченко, Р. А. Залевський, М. А. Горопаха, П. Д. Іванцов, В. І. Коломієць; за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка: – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 234 с.
 3. Вакулюк П. Г., Тимошенко М. М., Левченко В. Б., Шульга І. В., Залевський Р. А. Розвиток лісогосподарської справи на Україні. / П. Г. Вакулюк, М. М. Тимошенко, В. Б. Левченко, І. В. Шульга, Р. А. Залевський; Навчальний посібник / за ред. к. с.-г. н., проф. П. Г. Вакулюка: – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 212 с.
 4. Левченко В. Б., Романюк А. А., Залевський Р. А., Матяш Г. М. Метеоролгія, агролісокліматологія та основи синоптичного аналізу. / В. Б. Левченко, А. А. Романюк, Р. А. Залевський, Г. М. Матяш; Підручник / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 304 с.
 5. Левченко В. Б., Шульга І. В., Шкатула В. П., Котков В. І. Світове лісове господарство. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, В. П. Шкатула, В. І. Котков / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 302 с.
 6. Левченко В. Б., Шульга І. В., Романюк А. А., Немерицька Л. В., Вишневський А. В., Котков В. І. Лісопатологія з основами моніторингу. / В. Б. Левченко, І. В. Шульга, А. А. Романюк, Л. В. Немерицька, А. В. Вишневський, В. І. Котков / за ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 268 с.
 7. Левченко В. Б., Немерицька Л. В., Мартенюк Г. М., Безверха Л. М., Максимова Т. М. Вступ до спеціальності. Агрономія. Підручник для студентів напряму підготовки 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр» / За ред. к. с.-г. н., доц. В. Б. Левченко: – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. – 396 с.
 8. Левченко В. Б., Немерицька Л. В., Журавська І. А., Безверха Л. М., Романюк А. А. Лісова ентомологія. Навчальний практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021. – 68 с.

 

Деклараційний патент.

 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за №95983 від 11.02.2020 року. Комп’ютерна програма «Прогнозування стану пожежної небезпеки в лісах України на Digitals-платформі». Автор(и) Яворовський Петро Петрович, Гуржій Роман Віталійович, Левченко Валерій Борисович, Устименко Ярослав Іванович, Сидоренко Сергій Григорович, Пузріна Наталія Василівна, Бойко Ганна Олексіївна.

 

Звіти з наукової роботи

 1. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) за ініціативної тематики: «Вивчення всихання соснових насаджень в суборових умовах та удосконалення заходів захисту в умовах Державного підприємства Житомирське лісове господарство (номер державної реєстрації: (0117U002644);
 2. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) за ініціативної тематики:«Таксаційна оцінка стиглих деревостанів дуба звичайного і сосни звичайної в умовах Державного підприємства Зарічанське лісове господарство» (номер державної реєстрації: 0110U003584).
 3. Відповідальний виконавець наукової теми (проекту) за ініціативної тематики: «Розробка ефективних методів по прогнозуванню та тактики гасіння лісових пожеж в умовах Житомирського Полісся» (номер державної реєстрації 0112U004834

Дата народження:  25.10.1974 р.
Освіта:  Волинський державний університет, 1997;

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2015
Кваліфікація: вчитель географії і біології, спеціаліст лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат біологічних  наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
 Екологічна стандартизація та сертифікація в лісовому господарстві, біологія лісових звірів і птахів

Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових праць, зокрема:
1.Кратюк О.Л. Видовий склад і динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Центрального Полісся / Екологічні науки : науково-практичний журнал – К. : ДЕА, 2019. – № 1(24). Т. 2. – С. 117–121.
2. Кратюк О.Л. Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 3. – С. 36–38.
3. Кратюк О.Л. Типологічна структура лісових насаджень та біото пічна характеристика вольєрів Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 62–64.
4. Кратюк О.Л. Характеристика вольєрів Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 54–56.
5. Кратюк О.Л. Видовий склад та динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Житомирської області / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 34–37.

А також ряду методичних праць:

 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / Кратюк О.Л., Власюк В.П. – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 44 с.
 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Лісозаготівлі” для підготовки фахівців ОС “Магістр” спеціальності 205 “Лісове господарство”. Частина 1 / В.П. Власюк, О.Л. Кратюк, А.В. Вишневський. – Житомир: ФОП Мальцева О.Ю. (Виробнича агенція “Графіум”), 2018. – 41 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки та виконання магістерської роботи студентами ОС «Магістр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / Гузій А.І., Житова О.П., Климчук О.О., Кратюк О.Л., Сірук Ю.В., Турко В.М. – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 41 с.
 • Кратюк О.Л. Сезонна зміна діелектричних показників cосни звичайної в умовах напіввільного утримання кабана дикого на території мисливсько-спортивного клубу «Сокіл». / Екологічні науки : науково-практичний журнал – К. : ДЕА, 2020. – № 1(28). Т. 2. – С. 257–262.
 • Кратюк О.Л. До проблеми напіввільного утримання мисливських тварин. Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6-7 квітня. 2017 р.). Київ, 2017. С. 117.
 • Кратюк О.Л. Стан ведення вольєрного господарства у Житомирській області. Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії та практики: матеріали ІХ Міжнародної інтернет-конференції (Мелітополь, 25-26 травня 2017 року). Мелітополь 2017. С. 53.
 • Кратюк О.Л. З історії зародження вольєрного господарства на території Правобережного Полісся. Біологічні дослідження – 2019: матеріали X Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Житомир, 16-18 березня. 2019 р.). Житомир, 2019. С. 330–332.
 • Кратюк О.Л. Становлення вольєрного господарства на території Центрального Полісся. Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience: International scientific and practical conference. (Wloclawek, Republic of Poland, 27-28 September, 2019). Wloclawek , 2019. С. 85–86.
 • Кратюк О.Л., Харитончук О.С. Типологічна структура насаджень у вольєрі СФГ «Земля Полісся». Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта практика: матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Хмельницький, 10-12 жовтня. 2019 р.). Хмельницький, 2019. С. 128–129.

Дата народження: 04.01.1976
Освіта: Державний агроекологічний університет, 2003р., спеціальність «Агрономія»;
Житомирський національний агроекологічний університет, 2016р., спеціальність «Лісове господарство».
В 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Поверхневий стік на різних угіддях в басейнах малих річок Житомирського Полісся» в інституті водних проблем і меліорації НААН України за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки).
У 2016-2019 рр. навчався в докторантурі ІВПіМ НААН України, м. Київ
Кваліфікація: «Вчений агроном», “Інженер лісового господарства”.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: Кандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжі: з березня 2020р.
Викладає предмети (дисципліни): Недеревні ресурси лісу, Лісова ентомологія, Лісове ґрунтознавство
Навчально – методична робота:

Посібники
1. Практикум з основ наукових досліджень: навчальний посібник / Г.І. Васенков, Т.П. Василюк,І.П. Буднік А.О. Піціль. – Житомир, 2012. – 108 с. ;

2. Агрогідрологічні властивості меліорованих грунтів. Навчальний посібник для лабо-раторних та практичних занять Васєнков Г.І.,Поліщук О.Є., Василюк Т.П., Буднік І.П. Навчальний посібник Житомир, 2008. – 107 с.

Публікації за напрямом
3. Буднік І.П. Меліоративна ефективність лісових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І. П. Буднік., А. О Піціль., С. П Ковальова // Агробіологія. – 2017 – № 1. (131) – С.194–201.

4. Піціль А.О. Т.М. Коткова., І. П. Буднік // Оцінка джерел водопостачання населення м. Житомира та Житомирського району за показниками мікробіологічного забруднення води Вісник ЖНАЕУ. – 2018. – № 1 (59), т. 1. – С.
5. Андрєєва О.Ю., Іванюк І.Д., Іванюк Т.М., Буднік І.П. // Типологічна структура соснових насаджень центрального Полісся// Лісівництво і агролісомеліорація. – 2020. Вип. 136 – 2020. Iss. 136
6. Буднік І.П. Насіневе розмноження CATALPA BIGNONIOIDES WALT. в культурі в умовах Житомирського Полісся. /Т.М. Іванюк., І.П. Буднік // Наукові читання – 2016 : наук.-теорет. зб. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – Т. 1. – С. 151–154.
7. Буднік І.П. Перспективи введення в культуру Xautocerasus sorbifolium Bunge в умовах Житомирського Полісся /Т.М. Іванюк., І.П. Буднік // Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (09 червня 2016 р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2016. –.С. 66–69.

8. Буднік І.П. Особливості росту захисних лісових насаджень на еродованих землях/ А. О. Піціль., І.П., Буднік// Ліс, наука, молодь: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 15-річчю факультету лісового господарства, 23 листопада 2016 р. –Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 242–244 с.

9. Буднік І.П. Екологічна оцінка поверхневого стоку з міських селитебних ландшафтів (на прикладі м. Житомир)./ А.О. Піціль., І.П Буднік// «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. Центр наукових публікацій, 2017 р. – 72–81 с.
10. Буднік І.П. Лісомеліоративне облаштування агроландшафтів Житомирського Полісся / А.О. Піціль., І.П. Буднік // Наукові читання – 2017 : Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою наук.-теорет. зб. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017 – С. 78–83.
11. Буднік І.П Фіторемедіація радіоактивно забруднених меліорованих земель Житомирського Полісся. / І.П Буднік// Всеукраїнська науково-практична конференція «Практика і теорія ефективного використання земельних ресурсів Полісся» м. Житомир – 2017.
12. Буднік І.П. Поверхневий стік як фактор забруднення водних джерел з селитебних ландшафтів ( на прикладі м. Житомир) / А.О. Піціль., І.П. Буднік // «Збалансоване природокористування: традиції, перспективи, інновації» 18-19 травня, 2017 р., м. Київ, Інститут агроекології і природокористування НААН.
13. Буднік І.П. Поверхневий стік як складова в міграції полютантів з ландшафтних комплексів / А.О. Піціль., І.П. Буднік // Міжнародна науково-практична аконференція «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища» 25-26 травня, 2017 р., м. Київ 1.
14. Буднік І.П. Формування систем біоенергетичного аграрного виробництва на радіоактивних забруднених меліорованих територіях центрального Полісся. / І. П. Буднік., А. О Піціль // І Всеукраїнська науково-практична конференція «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві» ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 16-17 листопада 2017 р.) 215–220 с.
15. Буднік І.П., Вплив поверхневого стоку на гідрологічні процеси на прикладі малих річок Житомирського Полісся / А.О. Піціль., І.П. Буднік // «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» ДУ «НМЦ Агроосвіта» матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 березня 2018 р., м. Київ.
16. Буднік І.П. Сучасний стан ґрунтів забруднених цезієм-137 на прикладі СФГ «Новий Дорогінь» / А.О. Піціль., І.П. Буднік, Т.М. Коткова, І.Ф Карась // Міжнародній науково-практичній конференції «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення», 26-27 квітня 2018 року Житомир, 26-27 квітня 2018 року
17. Буднік І.П. Особливості управління поверхневим стоком на меліорованих територіях Полісся / А.О. Піціль., І.П. Буднік // Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади «ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет» м. Херсон 6-7 березня 2018 року.
18. Буднік І. П. Вплив лісових насаджень на ерозію в лісоаграрних ландшафтах при стоці дощових вод / І. П. Буднік, А. О. Піціль, І. Ф. Карась // Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 черв. 2018 р. – Житомир : Рута, 2018. – С. 318–322.
19. Буднік І.П Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій:/ Піціль А. О., Дребот О. В., Коткова Т. М., Буднік І.П матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р., м. Житомир). Збірник тез. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2018. – 51-55 с.
20. Буднік І.П Заходи еколого безпечного регулювання поверхневого стоку в лісо аграрних ландшафтах малих річок Житомирського Полісся / А. О. Піціль, І. П. Буднік // Матер. конф. «Наукові читання – 2019». ЖНАЕУ. – 2019. – С. 45-47.
21. Буднік І.П. Захист території населених пунктів від шкідливої дії води на прикладі міста Житомир / Піціль А.О., Коткова Т.М., Буднік І.П // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа для води», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів Інститут водних проблем і меліорації НААН,. С. 53–55. 2019.
22. Буднік І.П., Печенюк Є.П., Федьович І. В. Фіторемедіація радіоактивно забруднених земель Житомирського Полісся. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (26 березня 2020 р., м. Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2020. С. 21-24
23. Буднік І.П., Печенюк Є.П., Ганжалюк Т. С. Перспективність насіннєвого розмноження листопадних магнолій в умовах Житомирського Полісся. Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів: Збірник матеріалів 2 науково-практичної конференції присвяченої пам’яті професора А.І. Гузія (25 вересня 2020 р., м. Житомир). – Житомир, 2020. С. 119 – 121

Звіти з наукової роботи

Відповідальний виконавець наукової теми (проєкту) за ініціативної тематики: «Екологія поверхневого стоку різних ландшафтів Полісся України (номер державної реєстрації: (0112U007136).

викладач

Дата народження: 06.10.1990 р.

Освіта: В 2010 р. закінчила Малинський лісотехнічний коледж за спеціальністю «Лісове господарство», кваліфікація «технік лісового господарства»

У 2012 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Лісове і садово-паркове господарство», кваліфікація «бакалавр лісового і садово-паркового господарства»

У 2013 році закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю «Лісове господарство», кваліфікація «Магістр лісового господарства».

Захистила кандидатську дисертацію у 2021 році на тему «Еколого-лісівничі особливості популяцій  Dendrolimus pini L. в соснових насадженнях Центрального Полісся України»

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук

Кваліфікація: магістр лісового господарства

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: викладач

Працює в коледжі: з 2021 р.

Викладає предмети (дисципліни): Лісівництво, лісова ентомологія, лісова фітопатологія

Навчально-методична робота: 

Колективна монографія

 1. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Специфіка та характер розселення промислових культур ентомофагів для захисту лісів від соснового шовкопряда. Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga, 2020. P. 1. С. 328–349. Режим доступу: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/1.17 (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, написано статтю, підготовлено матеріал до друку).

Статті у наукових фахових виданнях України, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Дрозда В. Ф., Карпович М. С. Екологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.), його поширення на Черкащині. Лісівництво і агролісомеліорація. Х.: УкрНДІЛГА, 2015. Вип. 126. С. 225–231.
 2. Карпович М. С., Дрозда В. Ф.Роль ентомофагів у популяції соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях Черкащини.Вісник Харківського національного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія. 2018. № 1–2.  С. 57–62.
 3. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості біологічного захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в лісах Черкащини. Вісник Харківського національного університету                      ім. В. В. Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія. 2019. № 1–2.     С. 56–64.
 1. Дрозда В. Ф., Карпович М. С. Експериментальне обґрунтування перспектив використання ентомопатогенного препарату Боверину для захисту соснових насаджень. Сільськогосподарська мікробіологія: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Чернігів: ІСМАВ НААН, 2020. Вип. 31. С. 83–91. Режим доступу: https://doi.org/10.35868/1997-3004.31.83-91.
 2. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Особливості біології, екології соснового шовкопряда (Dendrolimus pini Linnaeus, 1758) у соснових насадженнях Полісся. Таврійський науковий вісник. Серія:  Сільськогосподарські науки.  ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 111.                  С. 265–272.
  Режим доступу: https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.36.
 3. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Біологічні та екологічні основи інтегрованого захисту від лускокрилих фітофагів та супутніх видів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.). Зрошувальне землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 73. С. 203–207. Режим доступу: https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.39.
 4. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості лабораторного розведення теленомуса (Telenomus verticilatus Kieffer, 1917) паразита яєць соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.). Вісник Полтавської державної аграрної академії: науково-виробний фаховий журнал. 2020. № 111. С. 50–56. Режим доступу: https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.06.

 Патенти України на корисну модель

 1. Дрозда В. Ф., Гойчук А. Ф., Карпович М. С. Спосіб контролю чисельності та шкідливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в насадженнях сосни звичайної (Pinus sylvesris L.): патент на корисну модель № 124580, Україна, МПК (2018.01) А01G 7/06 (2006.01) А01N 65/00 А01K 67/00; власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 05.12.2017; опубліковано: 10.04.18; Бюл. № 7.
 2. Дрозда В. Ф., Гойчук А. Ф., Карпович М. С. Спосіб пригнічення процесу поширення та трофічної активності популяцій соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.): патент на корисну модель №124581, Україна, МПК (2018.01) А01К 67/04 (2006.01) А01G 7/00 А01N 65/00; власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 05.12.2017; опубліковано: 10.04.2018; Бюл. № 7.
 3. Дрозда В. Ф., Карпович М. С., Гойчук А. Ф. Спосіб захисту хвойних лісів від лускокрилих фітофагів: патент на корисну модель 125014 Україна, МПК (2018.01) А01G 13/00 А01М1/00 А01G 23/00; власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 05.12.2017; опубліковано: 25.04.2018; Бюл. № 8.
 4. Дрозда В. Ф., Карпович М. С., Лісовий М. М., Патика М. В., Коломієць Ю. В. Спосіб масового лабораторного розведення культури соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) для потреб біологічного захисту лісів: патент на корисну модель № 147405, Україна, МПК (2006.01) А01К 67/04; власник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявлено 27.11.2020; опубліковано: 05.05.2021; Бюл. № 18.

Тези наукових доповідей

 1. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Екологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.). Поширення та шкідливість. Лісівнича наука в контексті сталого розвитку, присвячена 150-річчю від дня народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня народження професора П. С. Пастернака: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, 29–30 вересня 2015 року: тези доповіді. Харків, 2015.  С. 104–106.
 2. Карпович М. С. Технологічні особливості біологічного захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.). Карантин та інтегрований захист рослин. Перспективи розвитку в ХХІ столітті. Присвячена 90-річчю з дня народження професора Й. Т. Покозія: Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, м. Київ, 19–20 листопада 2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 234–236. (Здобувачем опрацьовано літературні джерела, написано тези, підготовлено матеріал до друку).
 3. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Сосновий шовкопряд (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях Полісся, його поширення та шкідливість. Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка в сільськогосподарському виробництві: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27–28 квітня 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 38–40.
 4. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості використання трихограми для захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда. Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів дендропарків присвячена до 70-річчя дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України: Міжнародна науково-практична конференція, м. Біла Церква, 23–25 травня 2016 року: тези доповіді. Біла Церква, 2016. С. 208–210.
 5. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Технологічні особливості використання трихограми та теленомуса для захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда. Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція,                  м. Малин, 23 березня 2017 року: тези доповіді. Малин, 2017. С. 30–36.
 6. Дрозда В. Ф., Карпович М. С. Роль ентомофагів в популяції соснового шовкопряда (Dendrolimus pini ). Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Малин, 22 березня 2018 року: тези доповіді. Малин, 2018. С. 96–101.
 7. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Біологічні особливості соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях Житомирщини. Пріоритетні напрями розвитку науки: Збірник наукових матеріалів XXVIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференція  elconf.com.ua, м. Вінниця, 18 березня 2019 року: тези доповіді. Вінниця, 2019. Ч. 2. С. 46–49.
 1. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Роль природних популяцій хижих членистоногих у регулюванні чисельності соснового шовкопряда. Сучасні досягнення науки та техніки: Збірник наукових матеріалів ХХХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференція elconf.com.ua, м. Вінниця, 13 травня 2019 року: тези доповіді. Вінниця, 2019. Ч. 6. С. 24–28.
 2. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Туруни в соснових біоценозах Центрального Полісся України. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019: Науково-практична конференція, м. Житомир, 22–24 травня 2019 року: тези доповіді. Житомир, 2019. С. 206–207.
 3. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Стафілініди як фактор регулювання чисельності соснового шовкопряда в соснових насадженнях. Світовий розвиток науки та техніки: Збірник наукових матеріалів ХXХVІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференція elconf.com.ua, м. Вінниця,   23 грудня 2019 року: тези доповіді. Вінниця, 2019. Ч. 7. С. 30–
 4. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Хижі членистоногі як визначальний фактор у регулюванні чисельності соснового шовкопряда на Поліссі України. Topical issues of the development of modern science: Міжнародна науково-практична конференція, м. Софія, Болгарія, 8–10 квітня 2020 року: тези доповіді. Софія, 2020. С. 264–276.
 5. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Приваблювання в соснові насадження хижих мух-ктирів (Diptera, Аsilidae). Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2020: Науково-практична конференція, м. Житомир, 3–5 червня 2020 року: тези доповіді. Житомир, 2020. С.118–120.
 6. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Поширення соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.) в соснових насадженнях України. Літні наукові зібрання – 2020: Збірник наукових матеріалів ХLVІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференція el-conf.com.ua, м. Тернопіль, 30 червня 2020 р.: тези доповіді. Тернопіль, 2020. Ч. 1. С. 64
 7. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Розселення трихограми (Trichogramma pintoi Voeg.) для захисту соснових насаджень від соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.). Сучасні виклили і актуальні проблеми лісівничої освіти, науки та виробництва, присвяченої 100-річчю від часу заснування агробіотехнологічного (агрономічного) факультету Білоцерківського НАУ: І міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Біла Церква, 15 квітня 2021 року: тези доповіді. К., 2021. С. 159–161.
 8. Карпович М. С., Дрозда В. Ф. Сосновий шовкопряд (Dendrolimus pini L.) один з найнебезпечніших шкідників Полісся України. Лісові екосистеми: сучасні проблеми і перспективи досліджень – 2021. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Житомир, 30 квітня 2021 року: тези доповіді. Ж., 2021. С. 11–12.
 9. Карпович М. С. Біологічні особливості та шкідливість соснового шовкопряда в соснових насадженнях. Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-річчю з дня народження доктора біологічних наук, професора Б. М. Литвинова, м. Харків, 21–22 жовтня 2021 року: тези доповіді. Х., 2021. С. (в друці).

викладач, методист

Дата народження: 20.11.1992 р.

Освіта: ЖНАЕУ 27.02.2015, ННЦ «ІАЕ» 29.06.2021.

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук Кваліфікація:  Економіст

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання:  Методист

Працює в коледжі: з 2021 року

Викладає предмети (дисципліни): Економіка лісового господарства, Організація лісогосподарського виробництва, Бухгалтерський облік у лісовому господарстві, Основи малого бізнесу.

Навчально-методична робота: 

Земельні відносини в умовах формування ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Наукові статті та тези доповідей

 1. Лойко С. В. Земельні відносини у сільському господарстві: економічна сутність. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 20 (2). С. 32-35 (0,62 друк. арк.).
 2. Лойко С. В. Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення. Інноваційна економіка. 2016. № 9-10. С. 144- 152 (1,06 друк. арк).
 3. Лойко С. В. Світовий досвід ринкового обігу земель. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 91-96 (0,72 друк. арк).
 4. Лойко С. В. Орендні земельні відносини у сільському господарстві Житомирської області. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 89-95 (0,64 друк. арк).
 5. Лойко С. В. Результати реформування земельних відносин у сільському господарстві Житомирської області. Агросвіт. 2019. № 7. С. 78–86. (0,88 друк. арк).
 6. Кононенко О. М., Лойко С. В. Сутнісні характеристики регулювання земельних відносин у світлі ринкових трансформацій. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2020. № 5 (33). vol. 2. С. 69-75 (0.87 ум. друк. арк.). (особистий внесок – розкрито сутність земельних відносин в умовах трансформаційних змін).
 7. Лойко С. В. Аспекти реалізації прав власності на землі сільськогосподарського призначення. Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2016 р. С. 82-84 (0,09 друк. арк).
 8. Лойко С. В. Досвід країн ЄС у регулюванні земельних відносин. Міжнародне науково-технічне співробітництво: механізми та стратегії: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: ЛЕФ, 2017. С. 22-23 (0,11 друк. арк).
 9. Лойко С. В. Органічне виробництво, як напрямок екологобезпечного землекористування. Органічне виробництво і продовольча безпека: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 393- 398 (0,21 друк. арк).
 10. Лойко С. В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в контексті міжнародної інтеграції. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2017. С. 266-269 (0,17 друк. арк).
 11. Лойко С. В. Економічний механізм екологобезпечного розвитку земельних відносин. Новини науки ХХІ століття: зб. наук. матер. ХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет – конф. Ч. 2. Вінниця, 2018. С. 47-50. (0,15 друк. арк).
 12. Лойко С. В. Ризики запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в умовах земельного й майнового рейдерства.Новий погляд на розвиток економіки країни: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2018. C. 13-15 (0,2 друк. арк).
 13. Khodakivska O, Kononenko O., Loiko S. Administration of payments for land by local governments in the context of rural development. Science and society : зб. тез наук. робіт учасн., Belgium: Namur, 2019. Р.16-19. (0,29 друк. арк). (особистий внесок – проаналізовано динаміку земельного податку). 14. Лойко С. В. Розвиток галузі тваринництва Житомирщини в умовах становлення ринкової економіки. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава, 2019. С. 21-23 (0,14 друк. арк).
 14. Лойко С. В. Земельні ресурси / О. В. Ходаківська, Н. А. Солов’яненко, С. В. Лойко та ін. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2018 році: науково-аналітичний прогноз / за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2018. 44 с. (0,19 друк арк.). (особистий внесок – наведено динаміку орендної плати за земельні паї)

Навчально-методичні документи