Климчук Олександра Олександрівна

Климчук Олександра Олександрівна

Освіта: Державний агроекологічний університет, 2005р.  

Спеціальність: Екологія та охорона навколишнього середовища»
Кваліфікаціяінженер-еколог лісового господарства.
Кваліфікаційна категорія, педагогічне званнякандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри загального лісівництва
Працює в коледжі2021 року
Викладає дисципліниЛісівництво, основи екології і охорони природи
Науково-методична робота1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Лісова зоологія» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Кратюк О.Л., Гузій А.І., Власюк В.П., Андреєва О.Ю., Климчук О.О., Білецький В.Р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 32 с. 2. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Лісова екологія і типологія лісу» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / О.О. Климчук, Т.М. Іванюк // Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 22 с. 3. Методичні рекомендації для підготовки та виконання магістерської роботи студентами ОС «Магістр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство») // укладачі: А.І. Гузій, О.П. Житова, О.О. Климчук, О.Л. Кратюк, Ю.В. Сірук, В.М. Турко – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 42 с. 4. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Лісознавство» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство»/ О.О. Климчук // Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 70 с. 5.Климчук О.О. Особливості функціонування орнітоконсорцій дуба черешчатого (Quercus robur) в осінній період в умовах Житомирського Полісся / О.О. Климчук, І.М. Кучер, О.Л. Кратюк // Агроекологічний журнал. – Київ, 2011. – С. 104 – 106. 6. Климчук О.О. Біоморфічна характеристика орнітоконсорцій сосни звичайної у весняно-літній період в умовах Центрального Полісся / Л.Д. Романчук, О.О. Климчук / Вісник ЖНАЕУ: науково-теоретичний збірник. – Житомир, 2014. – Вип. № 1(41), Т. 3. – С. 59 – 63. 7. Климчук О.О. Консортивні зв’язки птахів у весяно-літній період у лісах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ, 2014. – Вип. 24.2. – С. 13 – 18. 8. Климчук О.О. Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся / О.Л. Кратюк, О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 60 – 64. 9. Климчук О.О. Сезонна динаміка консортивних зв’язків птахів з сосною звичайною у березово-соснових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 61-67. 10. Tkachuk, V.I., Klymchuk, O.O., & Kovalchuk, I.S. (2019). Динаміка відновлення чорничників після суцільних рубок головного користування. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 24-27. https://doi.org/10.15421/40290604.