Завідувач кафедри

Фучило Ярослав Дмитрович
завідувач кафедри з 03.01.2020 р.

Дата народження:  27.09.1962 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1984 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук, професор
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
Лісова селекція і генетика, Лісові культури, Лісове ґрунтознавство, Основи фахової підготовки

Науково-методична робота

Проводить наукові дослідження у напрямку вивчення проблем штучного поновлення лісів, плантаційного лісовирощування хвойних і листяних порід, лісової селекції. Є автором двох сортів деревних порід: сосна звичайна «Боярська-1» і верба прутовидна «Тернопільська». 

Також є автором і співавтором понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Серед них — 9 монографій, 17 методичних розробок і брошур, близько 70 наукових статей. Зокрема:

1. Фучило Я.Д., Рябухин А.Ю., Сбитная М.В., Кайдык В.Ю., Левин С.В. Естественное возобновление сосны обыкновенной в условиях Восточного Полесья Украины // Лесной журнал. – 2015. – № 1/343. – С. 71-77.
2. Генетичні ресурси лісових культур / [С.А. Лось, Л.І. Терешенко. Ю.І. Гайда, П.М Устименко. Р.М. Яцик. M.B. Чернявський. І.С. Нейко, Л.О Торосова, M.M. Дутка, JI.B. Полякова, О.А. Сапітон, P.M. Гречаник, Я.Д Фучило, М.В. Сбитна, Г.А. Шлончак, В.В. Митроченко, Г.В. Шлончак, В.П Самодай, Н.М. Трофименко, В.П. Войтюк, Р.Т. Волосянчук. В.С. Феннич, В.Г. Григорьєва, Н.О. Волошинова, П.І. Журова]. – Посібник українського хлібороба. – 2015. – Т. 1 «Генетичні ресурси рослин України». – С. 373-386.
3. Фучило Я.Д. Енергетичні плантації верби: вибір видів і сортів для їх створення // Механізація в аграрному секторі: Інформаційний сайт 13.12.2015.http://imesg.at.ua/publ/energetichna_verba/tekhnologiji/energija_verbi_najkrashhe_dlja_ukrajini_i_evropi/15-1-0-13
4. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Особливості укорінення живців і росту живцевих саджанців деяких культиварів тополі у південній частині Київського Полісся // Науковий вісник НЛТУ України. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 12–15.
5. Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Гументик М.Я. Коригування верби.Розроблено українську технологію вирощування енергетичної верби // The ukrainian farmer. – 2015. – № 12 (49). – С. 78-81.
6. Фучило Я.Д.,Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Сбитна М.В. До питання збільшення довговічності деяких видів кущових рослин// Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 107–113.
7. Осадчук Л.С., Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Шлончак Г.А. Селекційна оцінка плюсових дерев сосни звичайної та їх потомств за смолопродуктивністю // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 120–124.
8. Фучило Я.Д., Сінченко В.М., Гументик М.Я. Особливості вирощування енергетичної верби // Біоенергетика. –  2016. – № 1 (7). – С. 11-13.
9. Сбитна М.В., Фучило Я.Д. Вплив походження насіння псевдотсуги Мензіса  на ріст сіянців і саджанців в умовах Київського Полісся // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 134-140.
10. Макух Я.П.,Фучило Я.Д. Динаміка процесів забурянення у посадках верби енергетичної // Карантин і захист рослин. – № 8-9. – С. 17-18.
11. Фучило Я.Д., Маурер В.М., Сбитна М.В., Одарченко І.С., Фучило Д.Я. Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у без верхівковому режимі // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 126-133.
12. Фучило Я. Д., Афонін О.О. Сбитна М.В.Селекційні основи виведення нових сортів родини Вербові (Salicaceae Mirb.) для створення енергетичних плантацій // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016 – № 4 (33). – С.18-25
13. Фучило Я. Д., Сінченко В. М., Мельничук Г. А Особливості росту дворічних енергетичних плантацій деяких сортів верби прутовидної в умовах Центрального Лісостепу // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – Вип. 24. –С. 93-99.
14. Фучило Я.Д., Лось С.А., Сбитна М.В., Плотнікова О.М. Характеристики насіння та ростові показники сіянців псевдотсуги Мензіса різного географічного походження // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 129. – С.76-83.
15. Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Макух Я.П.Продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в умовах Центрального Лісостепу України // Наукові доповіді НУБіП України, 2017
16. Фучило Я.Д., Мельничук Г.А. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (SalixL.) в Центральному Лісостепу України. – Біоенергетика. – 2017. – № 1 (9). – С. 21-23.
17. В.Н. Синченко, И.В. Гнап, Г.А. Мельничук, В.И. Пыркин, Я.Д. Фучило Особенности выращивания энергетической ивы в Полесье и Лесостепи Украины // Сахарная свекла. – 2017. – № 1. – С. 34-38.
18. Mazhula O., Fuchylo Y., Gordiyaschenko A. Differentiation of natural populations of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Ukrainian Polissya based on the findings of research into the morphological markers of cones and seeds. Biologija, 2017. Vol.63. No1. P.58-64.
19. Kharytonov M. The poplar saplings survival in reclaimed mineland depending on clone and root treatment / M. Kharytonov, M. Babenko, N. Martynova, I. Rula, M. Sbytna, Ya. Fuchilo // Agriculture & Forestry, Vol. 63 Issue 4; 141-151, 2017, Podgorica DOI: 10.17707/Agricult Forest.63.4.16
20. Фучило Я. Д. Ріст і продуктивність плантацій гібридних тополь в умовах Західного Лісостепу України / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, Ю. І. Гайда, Н. Я. Козацька //Науковий вісник НЛТУ України. – Том 27, № 9. – 2017 – С. 43-47.
21. Фучило Я. Д. Песпективи використання модрини для створення лісосировинних плантацій в умовах України / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, Ю. М. Дебринюк, Ю. І. Гайда, С.О. Белеля //Науковий вісник НЛТУ України. – Том 27, № 10. – 2017 – С. 26–32/
22. Фучило Я.Д., Гайда Ю.І., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в умовах Західного Лісостепу України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – Вип. 25. –С. 86-93.
23. Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Фучило Я.Д.Вплив обрізування на тривалість життя кущів деяких чагарникових порід // Український ліс. – 2017. – № 2. – С. 52–62.
24. Фучило Я. Д. Енергетичні плантації верб: вибір видів і сортів для їх створення // Альтернативная энергетика – AlterEnergy.info, 2018  http://www.alterenergy.info/interesting-facts/113-the-biofuel-technology/1290-energy-plantations-of-willows-the-choice-of-species-and-varieties-to-create-them
25. Афонін О. О., Фучило Я. Д. Динаміка росту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.) за висотою // – Біоенергетика. – 2018. – № 1 (11). – С. 21-23.
26. Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018 – Т14 № 2. – С.230-239
27. Фучило Я. Д., Середюк О. О. Ялина європейська у Правобережному Лісостепу України: перспективи використання та вдосконалення способів розмноження // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 16. – С. 81-89.
28. Гументик М.Я., Гайда Ю.І., Фучило Я.Д., Гнап І.В. ЕкономічнаефективністьінвестиційувирощуваннябіоенергетичнихкультурвзонілісостепуУкраїни// Економічний аналіз, 2018. – № 2 (28). – С. 21–29
29. Фучило Я. Д., Сбитна М.В., Зелінський Б.В. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби залежно від ступеня зволоженості ґрунту// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018 – Т 14 № 3. – С.323-327/
30. Лис Н. М., Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття // Біоенергетика. – 2018. – № 2 (12). – С. 19-21.
31. Мажула О. С., Фучило Я. Д., Шиянова Т. П., Скороходов М. Ю., Рябчун В. К. Довгострокове збереження насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) як основа створення швидкорослих енергетичних культур на маргінальних землях України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – Вип. 26. –С. 84-90.
32. Роїк М.В., Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Квак В. М. Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур// Біоенергетика. – 2019. – № 1 (13). – С. 4-7.
33. Fuchylo Ya., Makukh Ya., Remeniuk S.,  Moshkivska S., Kharytonov M. Peculiarities of willow productivity formation in the first year of growing under mechanical weed control. INMATEH Agricultural Engineering journal. Vol. 57, No. 1 / 2019. p.279-286. http://www.inmateh.eu/INMATEH_1_2019/57-31-Fuckylo%20Ya.pdf
34.Гордієнко М. І., Фучило Я. Д., Гойчук А. Ф. Чагарникові верби рівнинної частини України. — К.: ІАЕ УААН, 2002. — 174 с.
35.Рибак В. О., Гордієнко М. І., Маурер В. М., Грінченко В. В., Гордієнко Н. М., Фучило Я. Д. Досвід лісокультурної справи Боярської ЛДС НАУ. — К.: ПП «ППНВ», 2005. — 522 с.
36.Фучило Я. Д., Ониськів М. І., Сбитна М. В. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. — 394 с.
37.Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Верби України (біологія, екологія, використання). — К.: Логос, 2009. — 200 с.
38.Фучило Я. Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. — К.: Логос, 2011. — 464 с
39.Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. – К.: Логос, 2011. –464 с. (В додатках наведені таксаційні характеристики268 пробних площ).

40. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Кайдик О.Ю., Маурер В.М., Карпук А.І, Киричок Л.С., Кременецька Є.О., Бондар І.П., Маніта О.Г. Путівник по науково-дослідних об’єктах Боярської лісової дослідної станції. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2010. – 140 с.
41. Путівник по науково-дослідних об’єктах ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» / За ред. О.В. Морозюк / [О.В.Морозюк, Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, О.Г. Маніта та ін.]. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 155 с.

Публікації за напрямом

 • Роїк М.В., Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Квак В. М. Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур// Біоенергетика. – 2019. – № 1 (13). – С. 4-7.
 • Fuchylo Ya., Makukh Ya., Remeniuk S.,  Moshkivska S., Kharytonov M. Peculiarities of willow productivity formation in the first year of growing under mechanical weed control. INMATEH Agricultural Engineering journal. Vol. 57, No. 1 / 2019. p.279-286. http://www.inmateh.eu/INMATEH_1_2019/57-31-Fuckylo%20Ya.pdf
 • Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Вплив географічного походження насіння псевдотсуги Мензіса на успішність створення її культур у Київському Поліссі // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 14-15 квітня 2016 року. – С. 103-104.
 • Сбитна М.В., Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д. Перспективи  використання псевдотсуги Мензісадля створення насаджень плантаційного типу // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. –  С. 89-90.
 • Фучило Я.Д., Сбитна М.В. Особливості створення енергетичних плантацій тополі (PopulusL.) на вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу України // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. –  С. 97-98.
 • Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Гументик М.Я. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) Навилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу України // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства». – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 99-100.
 • Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Зелінський Б. В. Стан, перспективи та особливості створення енергетичних плантацій верб в Україні // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 159–160.
 • Фучило Я. Д., Сбитна М. В., Фучило Д. Я. Досвід створення плантацій тополів умовах Київського Полісся // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 160–162.
 • Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Бобровний Є. В. Робінія псевдоакація (Robinia pseudoacacia L.) – перспективна біоенергетична культура // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 72–73.
 • Афонін О. О., Фучило Я. Д. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) та її генетичний потенціал у Середньому Подесенні // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні агротехнології: теорія та практика» (м. Київ, 11 липня 2017 р.). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 173–175.
 • Сбитна М.В., Фучило Я.Д., Гайда Ю.І. Ріст і продуктивність 7-річних плантацій гібридних тополь в умовах Західного Лісостепу України // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ліси Східної Європи у світі, що змінюється», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України та 80-річчю академіка Лісівничої академії наук України та Євразійської академії наук, почесного професора НУБіП України, професора Швиденка Анатолія Зіновійовича(м. Київ, 27–30 вересня 2017 р). – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 108-109.
 • Сбитна М.В., Фучило Я.Д.,Зелінський Б.В. Продуктивністьенергетичних плантацій деяких видів верб у різних лісорослинних умовах // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ліси Східної Європи у світі, що змінюється», присвяченої 120-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України та 80-річчю академіка Лісівничої академії наук України та Євразійської академії наук, почесного професора НУБіП України, професора Швиденка Анатолія Зіновійовича (м. Київ, 27–30 вересня 2017 р). – ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017 року. – С. 110-111.
 • Гументик М. Я., Фучило Я. Д., Кателевський В. М., Зелінський Б. В.Економічна ефективність вирощування біоенергетичних культур в умовах Лісостепу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова(30-31 жовтня 2017 р., м. Харків). – Харків, 2017. – С. 52–54.
 • Фучило Я. Д., Гайда Ю. І., Сбитна М. В., Козацька Н. Я. Ріст іпродуктивність 9-річних плантацій тополі (Populus L.) в умовах західногоЛісостепу України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (30-31 жовтня 2017 р., м. Харків). – Харків, 2017. – С. 90–92.
 • Фучило Я. Д., Мельничук Г. А. Особливості росту дворічних енергетичних плантацій верби прутовидної на вилугуваних чорноземах центрального Лісостепу України// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (30-31 жовтня 2017 р., м. Харків). – Харків, 2017. – С. 93–94.
 • Mykola Kharytonov, Mykhaylo Babenko, Nadiia Martynova, Margaryta Sbytna, Yaroslav Fuchilo and Mykhaylo Gumentyk. The effect of biopreparations treatment on poplar and willow saplings survival in the reclaimed mineland // Applied Biotechnology in Mining: Proceedings of the International Conference(Dnipro, April 25-27, 2018). – Dnipro: National Technical University “DniproPolytechnic”, – 2018. – p. 40.
 • Сінченко В.М. Економічні та енергетичні аспекти вирощування енергетичної верби в центральному лісостепу України / В.М. Сінченко, Г.А. Мельничук, Я.Д. Фучило // Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.: Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах. – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С. 308–313.
 • Фучило Я.Д. Вплив грунтових і погодних умов на успішність створення енергетичних плантацій верби / Я.Д. Фучило, І.В. Гнап // Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.: Основні проблеми й тенденції подальшого розвитку лісового господарства в Українських Карпатах. – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – С. 326–331.
 • Гнап І. В., Фучило Я. Д., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в південній частині Західного Полісся України // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної  конференції  «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року). – Харків, 2018. – С. 70–72.
 • Середюк О. О., Фучило Я. Д. Особливості клонального мікророзмноження ялини європейської // Матеріали  Всеукраїнської науково-практичної  конференції  «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків. – С. 93–95.
 • Сінченко В. М., Фучило Я.Д., Гументик М. Я. Вирощування енергетичної верби в умовах Центрального Лісостепу України// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). –Харків, 2018. – С. 101–103.
 • Фучило Я.Д., Лис Н.М. Ткачук Н.Л., Іванюк Р.С. Вплив агротехніки створення на ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби в умовах Прикарпаття // Матеріали Всеукраїнської науково-практичноїконференції «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків, 2018. – С. 118–120.
 • Фучило Я. Д., Макух Я. П., Ременюк С. О. Формування біомаси енергетичної верби першого року вегетації при застосуванні механічних прийомів контролювання бур’янів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної  конференції  «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року,м. Харків). – Харків, 2018. – С. 121–123.
 • Фучило Я. Д., Середюк О. О. Використання ростових речовин для підвищення ефективності створення лісових культур ялини європейської // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків, 2018. – С. 124–125.
 • Сінченко В. М., Фучило Я. Д., Вокальчук Б. М., Мельничук Г. А. Ріст і розвиток енергетичних плантацій верби різної густоти під впливом азотних добрив на вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків). – Харків. – С. 98–100.]
 • Фучило Я. Д. Стан та перспективи вирощування енергетичних плантацій верби в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства» (12 березня 2019 року. смт. Немішаєве). – Немішаєве. – С.11.
 • Макух Я.П., Ременюк С.О., Фучило Я.Д., Смолкова Н.П., Фучило Д.Я. Застосування механічних прийомів контролювання бур’янів при вирощуванні тополі чорної протягом першого року вегетації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 73–74.
 • Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Ганженко О.М., Мельничук Г.А. Структура урожаю трирічних енергетичних плантацій верби залежно від технології їх вирощування // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 79–80.
 • Фучило Я.Д., Бордусь О.О., Кукош О.Ю. Вплив строків садіння та розмірів живців на ріст однорічних живцевих саджанців тополі чорної // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 83–84.
 • Фучило Я.Д., Вокальчук Б.М. Особливості росту та продуктивність біомаси енергетичних плантацій верби прутовидної другого циклу вегетації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 85–86.
 • Іванюк І.Д., Фучило Я.Д., Коркуленко О.М., Соботович А.Л., Ганжалюк Т.С. Сосна жорстка (Pinus rigida Mill.) у свіжих борах Центрального Полісся // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену» присвяченої 100-річчю кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ). – К. : Видавництво «Ліра К», 2019. – С. 97–98.
 • Фучило Я.Д., Бордусь О.О., Кукош О.Ю., Кирилко Я.О. Агротехнічні аспекти вирощування однорічних живцевих саджанців чорних тополь у Правобережному Лісостепу. // «Лісовирощування: історична та інноваційна діяльність у галузі лісового  господарства»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження В.Є. фон Граффа (15 листопада 2019 р., м. Овруч) – Малин: Вид-во МЛТК, 2019. – С. 87-90.
 • Гументик М.Я., Фучило Я.Д., Радейко Б.М., Кателевський В.М. Економічні та екологічні аспекти створення промислових плантацій для виробництва біопалива  // Лісівнича освіта і наука: стан, пролеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (26 березня 2020 р., м.Малин). – Малин: Вид-во МЛТК, 2020-. – 253 с.. С. 132–136
 • Іванюк І.Д., Фучило Я.Д. Використання показників гідротермічного коефіцієнта для дослідження радіального приросту дерев дуба звичайного в Поліссі України // Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Organization of scientific research in modern conditions ‘2020» (США) 14–16 травня 2020 р. [Ivanyuk I.D., Fuchylo Y.D. Use of hydrothermal coefficient indicators for study of radial growth of oak trees in polissya of ukraine // «Organization of scientific research in modern conditions ‘2020»: conference proceedings. – Seattle, Washington, USA 14–16 may, 2020. – Seattle: KindleDP, 2020. – P. 247–251
 • Зелінський Б. В., Фучило Я. Д. Особливості накопичення енергетичної біомаси верби на заплавних ґрунтах Полісся України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2020. – Вип. 28. – С. 76–84. http://bioenergy.gov.ua/sites/default/files/articles/28_76-84_0.pdf
 • Фучило Я. Д., Зелінський Б. В. Ріст енергетичних плантацій верби на маргінальних землях Київського Полісся // Біоенергетика / Bioenergy. – № 1 (15). – 2020. – С. 18–21 https://bio.gov.ua/sites/default/files/5.pdf
 • Іванюк І.Д., Фучило Я.Д Сукцесія рослинності зрубів після проведення суцільних рубок дубових насаджень в умовах Західного та Центрального Полісся України // Наукові праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2020. – Вип.21. – С. 39–49.
 • Фучило Я.Д., Вокальчук Б.М. Вплив технології створення енергетичних плантацій Salix viminalis L. На їх ріст і продуктивність після першого трирічного обороту заготівлі біомаси // Наукові праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2020. – Вип.21. – С. 109–116.
 • Роїк М.В., Фучило Я. Д., Ганженко О.М. Теоретичні та прикладні аспекти використання агролісомеліоративних насаджень України в енергетичних цілях // Біоенергетика / Bioenergy. – № 1 (17). – 2021. – С. 5–8 https://bio.gov.ua/sites/default/files/5.pdf
 • Роїк М.В., Фучило Я. Д., Ганженко О.М. Полезахисні лісові насадження та біоенергетика // Агробізнес сьогодні № 13 (452). – 2021. – С. 44–48 https://drive.google.com/file/d/1fzV-RdUcU-dkb0O2yxzpTJu39uCnWFNz/view

Монографії

 • Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д., Белеля С.О. Плантаційне лісовирощування в Україні: сучасний стан та концептуальні засади підвищення його ефективності // Відтворення лісів та лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та перспективи в умовах антропоцену: монографія за заг. ред. проф. Ніколаєнка С.М. Київ : Ліра-К, 2019. 189-224.
 • Дебринюк Ю.М., Фучило Я.Д. Плантаційні лісові насадження в Україні: концептуальні засади, ресурсний потенціал та енергетичне використання: монографія. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. – 504 с.