Вивчаємо досвід професійної діяльності

07 лютого викладачем комп’ютерних дисциплін, методистом коледжу Леонідом Мойсієнком проведено показове заняття з дисципліни «Компютеризація лісогоспо-дарського виробництва» на тему: «Табличний процесор  MS Excel». Мета проведення заняття – демонстація досвіду організації та проведення лекційного заняття з використанням інтерактивних методів навчання в умовах, коли частина студентів навчальної групи працюють дистанційно, в режимі відеоконференції. 

Викладач на початку заняття чітко окреслив мету та озвучив завдання заняття,  довів до відома студентів результати тематичного тестового контролю, який було проведено напередодні, та проаналізував допущені типові помилки. 

Значне місце було присвячене мотивації освітньої діяльності, зокрема, значенню знань по темі для майбутньої трудової діяльності здобувачів освіти. Висвітлені міждисциплінарні зв’язки теми, що вивчалася, з навчальним матеріалом відповідних тем дисциплін «Основи вищої математики», «Інформатика та обчислювальна техніка», «Лісова таксація і лісовпорядкування», «Економіка та організація лісового господарства», технологічної та переддипломної практик.

Актуалізацію опорних знань і практичного досвіду Леонід Іванович  професійно подав за допомогою електронної презентації. Для якісного засвоєння здобувачами освіти нових знань викладач чітко дотримувався дидактичних принципів освітньої діяльності, поряд з традиційними методами навчання  використав активні методи – «мозковий штурм», дискусії, аналіз виробничих ситуацій», елементи проблемного навчання. Майстерно підтримувався зворотний зв’язок. Після кожного блоку заняття викладач узагальнював опрацьоване і акцентував увагу студентів на найважливіших і складних питаннях. Важливим моментом на занятті була демонстрація практичного використання набутих знань під час складання наряда-акта на виконання робіт.

Позитивне враження справили наступні аспекти організації та проведення показового заняття: педагогічна доцільність вибору методів навчання, використання прийомів, що забезпечують активізацію навчальної групи та окремих студентів, розвиток критичного мислення слухачів, здійснення диференційованого підходу до групи, вміння володіти аудиторією.

Показове заняття було проведено на високому методичному рівні і відповідало основним програмним вимогам організації та здійснення даного виду педагогічної діяльності.

Олена Шовкун, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін