Кафедра «Лісівництва та захисту лісу»

Дата народження:  27.09.1962 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1984 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук, професор
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісова таксація, Лісова меліорація, Лісові культури, організація лісогосподарського виробництва

Навчально – методична робота: 

Проводить наукові дослідження у напрямку вивчення проблем штучного поновлення лісів, плантаційного лісовирощування хвойних і листяних порід, лісової селекції. Є автором двох сортів деревних порід: сосна звичайна «Боярська-1» і верба прутовидна «Тернопільська». 

Також є автором і співавтором понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Серед них — 9 монографій, 17 методичних розробок і брошур, близько 70 наукових статей. Зокрема:

1. Фучило Я.Д., Рябухин А.Ю., Сбитная М.В., Кайдык В.Ю., Левин С.В. Естественное возобновление сосны обыкновенной в условиях Восточного Полесья Украины // Лесной журнал. – 2015. – № 1/343. – С. 71-77.
2. Генетичні ресурси лісових культур / [С.А. Лось, Л.І. Терешенко. Ю.І. Гайда, П.М Устименко. Р.М. Яцик. M.B. Чернявський. І.С. Нейко, Л.О Торосова, M.M. Дутка, JI.B. Полякова, О.А. Сапітон, P.M. Гречаник, Я.Д Фучило, М.В. Сбитна, Г.А. Шлончак, В.В. Митроченко, Г.В. Шлончак, В.П Самодай, Н.М. Трофименко, В.П. Войтюк, Р.Т. Волосянчук. В.С. Феннич, В.Г. Григорьєва, Н.О. Волошинова, П.І. Журова]. – Посібник українського хлібороба. – 2015. – Т. 1 «Генетичні ресурси рослин України». – С. 373-386.
3. Фучило Я.Д. Енергетичні плантації верби: вибір видів і сортів для їх створення // Механізація в аграрному секторі: Інформаційний сайт 13.12.2015.http://imesg.at.ua/publ/energetichna_verba/tekhnologiji/energija_verbi_najkrashhe_dlja_ukrajini_i_evropi/15-1-0-13
4. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Особливості укорінення живців і росту живцевих саджанців деяких культиварів тополі у південній частині Київського Полісся // Науковий вісник НЛТУ України. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 12–15.
5. Сінченко В.М., Фучило Я.Д., Гументик М.Я. Коригування верби.Розроблено українську технологію вирощування енергетичної верби // The ukrainian farmer. – 2015. – № 12 (49). – С. 78-81.
6. Фучило Я.Д.,Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Сбитна М.В. До питання збільшення довговічності деяких видів кущових рослин// Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 107–113.
7. Осадчук Л.С., Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Шлончак Г.А. Селекційна оцінка плюсових дерев сосни звичайної та їх потомств за смолопродуктивністю // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 13. – С. 120–124.
8. Фучило Я.Д., Сінченко В.М., Гументик М.Я. Особливості вирощування енергетичної верби // Біоенергетика. –  2016. – № 1 (7). – С. 11-13.
9. Сбитна М.В., Фучило Я.Д. Вплив походження насіння псевдотсуги Мензіса  на ріст сіянців і саджанців в умовах Київського Полісся // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 134-140.
10. Макух Я.П.,Фучило Я.Д. Динаміка процесів забурянення у посадках верби енергетичної // Карантин і захист рослин. – № 8-9. – С. 17-18.
11. Фучило Я.Д., Маурер В.М., Сбитна М.В., Одарченко І.С., Фучило Д.Я. Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у без верхівковому режимі // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 14. – С. 126-133.
12. Фучило Я. Д., Афонін О.О. Сбитна М.В.Селекційні основи виведення нових сортів родини Вербові (Salicaceae Mirb.) для створення енергетичних плантацій // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016 – № 4 (33). – С.18-25
13. Фучило Я. Д., Сінченко В. М., Мельничук Г. А Особливості росту дворічних енергетичних плантацій деяких сортів верби прутовидної в умовах Центрального Лісостепу // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – Вип. 24. –С. 93-99.
14. Фучило Я.Д., Лось С.А., Сбитна М.В., Плотнікова О.М. Характеристики насіння та ростові показники сіянців псевдотсуги Мензіса різного географічного походження // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2016. – Вип. 129. – С.76-83.
15. Фучило Я.Д., Гументик М.Я., Макух Я.П.Продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в умовах Центрального Лісостепу України // Наукові доповіді НУБіП України, 2017
16. Фучило Я.Д., Мельничук Г.А. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (SalixL.) в Центральному Лісостепу України. – Біоенергетика. – 2017. – № 1 (9). – С. 21-23.
17. В.Н. Синченко, И.В. Гнап, Г.А. Мельничук, В.И. Пыркин, Я.Д. Фучило Особенности выращивания энергетической ивы в Полесье и Лесостепи Украины // Сахарная свекла. – 2017. – № 1. – С. 34-38.
18. Mazhula O., Fuchylo Y., Gordiyaschenko A. Differentiation of natural populations of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Ukrainian Polissya based on the findings of research into the morphological markers of cones and seeds. Biologija, 2017. Vol.63. No1. P.58-64.
19. Kharytonov M. The poplar saplings survival in reclaimed mineland depending on clone and root treatment / M. Kharytonov, M. Babenko, N. Martynova, I. Rula, M. Sbytna, Ya. Fuchilo // Agriculture & Forestry, Vol. 63 Issue 4; 141-151, 2017, Podgorica DOI: 10.17707/Agricult Forest.63.4.16
20. Фучило Я. Д. Ріст і продуктивність плантацій гібридних тополь в умовах Західного Лісостепу України / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, Ю. І. Гайда, Н. Я. Козацька //Науковий вісник НЛТУ України. – Том 27, № 9. – 2017 – С. 43-47.
21. Фучило Я. Д. Песпективи використання модрини для створення лісосировинних плантацій в умовах України / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, Ю. М. Дебринюк, Ю. І. Гайда, С.О. Белеля //Науковий вісник НЛТУ України. – Том 27, № 10. – 2017 – С. 26–32/
22. Фучило Я.Д., Гайда Ю.І., Сбитна М.В., Фучило Д.Я. Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в умовах Західного Лісостепу України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2017. – Вип. 25. –С. 86-93.
23. Василенко І.Д., Філіпова Л.М., Фучило Я.Д.Вплив обрізування на тривалість життя кущів деяких чагарникових порід // Український ліс. – 2017. – № 2. – С. 52–62.
24. Фучило Я. Д. Енергетичні плантації верб: вибір видів і сортів для їх створення // Альтернативная энергетика – AlterEnergy.info, 2018  http://www.alterenergy.info/interesting-facts/113-the-biofuel-technology/1290-energy-plantations-of-willows-the-choice-of-species-and-varieties-to-create-them
25. Афонін О. О., Фучило Я. Д. Динаміка росту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.) за висотою // – Біоенергетика. – 2018. – № 1 (11). – С. 21-23.
26. Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018 – Т14 № 2. – С.230-239
27. Фучило Я. Д., Середюк О. О. Ялина європейська у Правобережному Лісостепу України: перспективи використання та вдосконалення способів розмноження // Наук. праці ЛАНУ. – Л.: РВВ НЛТУ України. – 2018. – Вип. 16. – С. 81-89.
28. Гументик М.Я., Гайда Ю.І., Фучило Я.Д., Гнап І.В. ЕкономічнаефективністьінвестиційувирощуваннябіоенергетичнихкультурвзонілісостепуУкраїни// Економічний аналіз, 2018. – № 2 (28). – С. 21–29
29. Фучило Я. Д., Сбитна М.В., Зелінський Б.В. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби залежно від ступеня зволоженості ґрунту// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2018 – Т 14 № 3. – С.323-327/
30. Лис Н. М., Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття // Біоенергетика. – 2018. – № 2 (12). – С. 19-21.
31. Мажула О. С., Фучило Я. Д., Шиянова Т. П., Скороходов М. Ю., Рябчун В. К. Довгострокове збереження насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) як основа створення швидкорослих енергетичних культур на маргінальних землях України // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. – К. : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – Вип. 26. –С. 84-90.
32. Роїк М.В., Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Квак В. М. Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур// Біоенергетика. – 2019. – № 1 (13). – С. 4-7.
33. Fuchylo Ya., Makukh Ya., Remeniuk S.,  Moshkivska S., Kharytonov M. Peculiarities of willow productivity formation in the first year of growing under mechanical weed control. INMATEH Agricultural Engineering journal. Vol. 57, No. 1 / 2019. p.279-286. http://www.inmateh.eu/INMATEH_1_2019/57-31-Fuckylo%20Ya.pdf
34.Гордієнко М. І., Фучило Я. Д., Гойчук А. Ф. Чагарникові верби рівнинної частини України. — К.: ІАЕ УААН, 2002. — 174 с.
35.Рибак В. О., Гордієнко М. І., Маурер В. М., Грінченко В. В., Гордієнко Н. М., Фучило Я. Д. Досвід лісокультурної справи Боярської ЛДС НАУ. — К.: ПП «ППНВ», 2005. — 522 с.
36.Фучило Я. Д., Ониськів М. І., Сбитна М. В. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування. — К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2006. — 394 с.
37.Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Верби України (біологія, екологія, використання). — К.: Логос, 2009. — 200 с.
38.Фучило Я. Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. — К.: Логос, 2011. — 464 с
39.Фучило Я.Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. – К.: Логос, 2011. –464 с. (В додатках наведені таксаційні характеристики268 пробних площ).

40. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Кайдик О.Ю., Маурер В.М., Карпук А.І, Киричок Л.С., Кременецька Є.О., Бондар І.П., Маніта О.Г. Путівник по науково-дослідних об’єктах Боярської лісової дослідної станції. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2010. – 140 с.
41. Путівник по науково-дослідних об’єктах ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» / За ред. О.В. Морозюк / [О.В.Морозюк, Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, О.Г. Маніта та ін.]. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 155 с.

Ганжалюк Таїса Сергіївна
заступник завідувача кафедрою 

Дата народження: 17.04.1951 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1968 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Доктор сільськогосподарських наук, професор
Працює в коледжі: з 2018 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісівництво, основи радіоекології, мисливствознавство, основи екології
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності 205 Лісове господарство ОС  Бакалавр

Публікації за напрямом

 1. Краснов В.П. Динаміка вмісту 137Cs у корі крушини ламкої (Frangula alnus Mill.) у лісах Полісся України /Краснов В.П., Курбет Т.В., Давидова І.В., Шелест З.М., Жуковський О.В., Іванюк І.Д.// журнал «Ядерна фізика та енергетика» № 19 – 2018р. –  с. 258-264.

Навчальні посібники

 1. Краснов В. П. Фітоекологія з основами лісівництва / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Суми: «Університетська книга», 2012. – 416 с. – (Навчальний посібник).
 2. Краснов В. П. Фітоекологія / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова. – Херсон: ОЛДШ-ПЛЮС, 2014. – 478 с. – (Навчальний посібник).

Звіти з наукової роботи

Звіт про науково-дослідну роботу на тему: «Стійкість та продуктивність лісових насаджень в умовах техногенезу Житомирського Полісся», 2018р

 

Дата народження: 11.08.1984 р.
Освіта: Національний аграрний університет, 2007р.
Кваліфікація: Інженер-дослідник садово-паркового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісовпорядкування, Організація лісогосподарського виробництва, ГІС в лісовому господарстві, екологічна стандартизація та сертифікація
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності  205 Лісове господарство ОС Бакалавр.

Автор наукових праць з досліджень об’єктів садово- паркового господарства. 

Також є автором та співавтором наукових праць, серед яких:

1. Соботович А. Л. Комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану та вигляду насаджень Голосіївського парку ім.. М.Т. Рильського м. Київ / Соботович А.Л., Ковалевський С.Б. // Науковий вісник НАУ. – Київ: НАУ. – 2008. – Вип. 126. – С. 280 – 285.
2. Ковалевський С.Б. Особливості ландшафтно – планувальної структури Голосіївського парку ім.. М.Т. Рильського / Ковалевський С.Б., Сидоренко І.О., Соботович А.Л. // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.12. – С. 37 – 44.
3. Соботович А.Л. Видовий склад трав҆янистих рослин фітоценозів в умовах різного рекреаційного навантаження /Соботович А.Л.// Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». К.: НУБіП України. – 2010. – Вип. 147. – С. 77 – 85
4. Соботович А.Л. Умови формування дендрофлори урочища «Голосіївський ліс» та Голосіївського парку ім.. М.Т. Рильського м. Київ /Соботович А.Л.// Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». Частина 1. К.: НУБіП України. – 2010. – Вип. 152. – С. 169 – 175.
5. Ковалевський С.Б. Функціональне зонування Голосіївського парку ім.. М.Т. Рильського м. Київ[Електронний ресурс] / Ковалевський С.Б., Сидоренко І.О., Березівська А.Л.(Соботович А.Л.) // Наукові доповіді НАУ. – 2007. – Вип.№3(8). – Режим доступу до журн.: http://nd.nubip.edu.ua/2007-3/titul.html

6. Соботович А.Л. Санітарний стан лісових насаджень Голосіївського лісництва ЛПГ «Конча-Заспа» /Соботович А.Л.// Тези доповідей учасників конференції науково – педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 63 – ї студентської наукової конференції. – К.,2009. – С. 19 – 20.
7. Соботович А.Л. Флористичне різноманіття трав’яного паркових покриву лісових та паркових фітоценозів /СоботовичА.Л.// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Частина 1. Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – Умань: Уманський НУС, 2010. – С. 210 – 211.
8. Соботович А.Л. Сезонна динаміка травянистих рослин лісових і паркових фітоценозів /Соботович А.Л.// Тези доповідей учасників конференції науково – педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 64 – ї студентської наукової конференції. – К.,2010. – С. 148 – 149.
9. Соботович А.Л. Порівняльна характеристика загального проектування покриття трав’яного покриву лісових і паркових фітоценозів НПП «Голосіївський»/ Соботович А.Л. // Матеріали Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». – Сімферополь,2010. – С. 292 – 293.
10. Соботович А.Л. Особливості дендрологічного складу лісових і паркових фітоценозів /Соботович А.Л. // Матеріали Міжнародної конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології». – Сімферополь,2010. – С. 493 – 494.
11. Соботович А.Л. Особливості рекреаційного впливу на лісові і паркові фітоценози /Соботович А.Л.// Тези доповідей учасників Міжнародної науково – практичної конференції «Освіта, наука та інновації у лісовому і садово – парковому господарстві України в контексті регіональних та глобальних викликів», присвяченої 170 –річчю Навчально – наукового інституту лісового і садово – паркового господарства, 85 – річчю Боярської лісової дослідної станції Національного Університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – С.190 – 191.
12. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.) у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 97-98
13. Левченко В. Б., Куркуленко О. М., Соботович А. Л., Зозуля Є. В. Екологічне та лісівниче значення боліт Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко, О. М. Куркуленко, А. Л. Соботович, Є. В. Зозуля. // «Лісова типологія як основа наближеного до природи лісівництва». Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 53-55.
14. Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. Сосна жорстка (Рinus rigida Mill.) у свіжих борах Центрального Полісся / Іванюк І. Д., Фучило Я. Д., Коркуленко О. М., Соботович А. Л., Ганжалюк Т. С. // Тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (9-12 жовтня 2019 року, м. Київ, НУБіП України, ННІ лісового і садово-паркового господарства, Кафедра Лісівництва). – Київ: Вид-во НУБіП України. – с. 97-98

Дата народження: 26.03.1983 р.
Освіта: 
Національний аграрний університет, 2005р.
Кваліфікація: Магістр садово-паркового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності Лісові культури та фітомеліорація
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісова пірологія, Недеревні ресурси, Дендрологія, Природно-заповідна справа
Навчально – методична робота: 

Автор навчальних програм зі спеціальності 205 Лісове господарство ОС Бакалавр.

Автор наукових праць із селекції деревних рослин, озеленення.

Тема дисертації: «Біоекологічні особливості видів роду HYDRANGEA L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва».

 

Дата народження:  30.11.1966 р.
Освіта: Українська сільськогосподарська академія, 1989 р.
Кваліфікація: Інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Дендрологія
Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Іванюк Т.М. Причини та динаміка поточної хвилі всихання дубових насаджень у Житомирській області / О.О. Орлов, Т.М. Іванюк // Наук. вісн. Нац. аграрн. ун-ту. Лісівництво. Декоративне садівництво. –  2007. – Вип. 113. – С. 289-296 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті ).  
 2. Іванюк Т.М. Динаміка насаджень дуба звичайного у Житомирському Поліссі за площами і запасами / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Вісник ДАЕУ. – 2008. – Вип. №1 (22). – С. 266-270 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
 3. Іванюк Т.М. Токсикологічні параметри грунту у всихаючих дубових насадженнях / Т.М. Іванюк // Вісник НУВГП // 2010 .- Вип.1 (49). – С. 72-78.
 4. Іванюк Т.М. Поновлення дубових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – Вип. №1 (26). – С. 225-234 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
 5. Іванюк Т.М. Вміст рухомих форм заліза у грунтах дубових насаджень вологих сугрудів Правобережного Полісся та їх вплив на продуктивність і стійкість дубових деревостанів / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Агрохімія і грунтознаство: міжвідомчий тематич. наук. зб. Спец. вип.. до VIII з’їзду УТГА. – 2010. – С. 115-117 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
 6. Іванюк Т.М. Фізико-хімічні параметри грунтів свіжих сугрудів Полісся України / Т.М. Іванюк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – 2013. –    С. 40 – 44.
 7. Іванюк Т.М.  Щодо причини всихання дубових деревостанів Полісся України / Т.М.Іванюк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – 2014. – Вип. 24.2. –  С. 29 – 33.
 8. Іванюк Т.М. Структура розподілу дубових деревостанів Центрального Полісся України за групами віку / Т.М. Іванюк, І.Д. Іванюк // Вісник Житомирського нац.. агроекол. ун-ту. – 2014. – Вип. № 1 (41), т.3 – С. 135 – 139 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
 9. Іванюк Т.М. Дубові насадження Центрального Полісся України / Т.М.Іванюк // Наукові доповіді НУБіП України. – 2014. – № 1. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_1_12.pdf.

Дата народження:  21.10.1983 р.
Освіта:
Державний агроекологічний університет, 2008

Кваліфікація: Інженер-еколог лісового господарства
Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання: молодший науковий співробітник
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Природно-заповідна справа, лісова меліорація
Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Жуковський О. В. Параметри крон дерев експериментальних соснових культур, створених з різною густотою у Житомирському Поліссі Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: НЛТУ, 2019. – Вип. 29.6 – С. 36-39.
 2. Орлов О. О., Жуковський О. В. Комахи-ентомофаги в осередках ураження сосняків стовбуровими шкідниками. Огляд розповсюдження шкідників та хвороб у 2018 році та прогноз їх розвитку на 2019 рік у лісових насадженнях Житомирського ОУЛМГ. – Вінниця: Вінниця лісозахист, 2019. – С. 17-25. (81 с.)

Дата народження:  27.11.1974 р.
Освіта: Державна агроекологічна академія України , 1998 р.
Кваліфікація:
вчений-агроном
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Основи гідротехнічної меліорації лісових земель

Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Левченко В. Б. Вплив едафічних та фітопатогенних факторів на продуктивність лісів Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – №1 (36), Т.1. – С. 229 – 243.
 2. Левченко В. Б. Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових масивах Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – №1 (39), Т 1. – С. 55 – 62.
 3. Левченко В. Б. Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних екоценозів Житомирського Полісся. / Валерій Левченко, Юлія Остапчук, Ігор Шульга. // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – 2014. – №1 (33). – С. 167 – 169.
 4. Левченко В. Б. Оптимізація створення лісових культур в різних категоріях лісокультурних площ Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного Університету. – 2014. – №2. – С. 7-9.

Дата народження:  05.11.1982 р.
Освіта: Державний агроекологічний університет 2005 р.
Кваліфікація: інженер-еколог лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання:Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни): Лісівництво

Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових та методичних праць, зокрема:

 1. Климчук О.О. Сезонні зміни консортивних зв’язків птахів у чистих дубових і грабово-дубових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С.119 – 124.
  Климчук О.О. Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся / О.Л. Кратюк, О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 60 – 64.
 2. Климчук О.О. Сезонна динаміка консортивних зв’язків птахів з сосною звичайною у березово-соснових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 61-67.
 3. Климчук О.О. Загальна характеристика орнітоконсорції сосни звичайної у літній період на прикладі Піщівського лісництва ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» / О.О. Климчук, О.Л. Кратюк // Наукові читання – 2015: науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ – Житомир. – 2016. – С.160 – 163.
 4. Турко В.М. Особливості деревних порід щодо радіоактивного забруднення Cs137 в умовах Житомирщини / В.М. Турко, О.О. Климчук, Є.П. Печенюк // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2016. – Вип. 31 (55), Т 3. – 158 – 163.
  Мєркушева Л.О. Загальна характеристика створення лісових культур в Тригірському лісництві ДП «Житомирське ЛГ» / Л.О. Мєркушева, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 53 – 54.
 5. Чміль К.О. Вирощування садивного матеріалу в лісовому розсаднику Малуського лісництва ДП «Березнівське ЛГ» / К.О. Чміль, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 64 – 65.
 6. Капелюшник І.Г. Стан лісонасіннєвої справи в ДП «Костопільстке ЛГ» / І.Г. Капелюшник, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 23 листопада 2016 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 78 – 80.
 7. Климчук О.О. Консортивні зв’язки птахів у весняно-літній період в умовах Піщівського лісництва ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ / О.О. Климчук // Наукові читання – 2017: науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ – Житомир, 2017. – С. 94 – 96.
 8. Ковальчук І.С. Закономірності формування рослинного покриву в лісових культурах в умовах вологого субору Житомирського Полісся / І.С. Ковальчук, О.О. Климчук // Наукові читання – 2018: науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ – Житомир, 2018. – С. 51 – 54.
 9. Бондарчук Б.Ф. Створення лісових культур сосни звичайної в умовах Корбутівського лісництва ДП «Зарічанське ЛГ» / Б.Ф. Бондарчук, О.О. Климчук // Ліс, наука, молодь : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрів, аспірантів і молодих вчених, 22 лист. 2018 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С.28.
 10. Ковальчук І.С. Стан чорничників у процесі відновлення лісових екосистем після суцільних рубок / І.С. Ковальчук, О.О. Климчук // Наукові читання – 2019 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С.106 – 110.
  Tkachuk, V. I., Klymchuk, O. O., & Kovalchuk, I. S. (2019). Динаміка відновлення чорничників після суцільних рубок головного користування. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 24-27. https://doi.org/10.15421/4029060

Дата народження:  25.10.1974 р.
Освіта:  Волинський державний університет, 1997;

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2015
Кваліфікація: вчитель географії і біології, спеціаліст лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат біологічних  наук, доцент
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
 Екологічна стандартизація та сертифікація в лісовому господарстві, біологія лісових звірів і птахів


Навчально – методична робота: 

Є автором ряду наукових праць, зокрема:
1.Кратюк О.Л. Видовий склад і динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Центрального Полісся / Екологічні науки : науково-практичний журнал – К. : ДЕА, 2019. – № 1(24). Т. 2. – С. 117–121.
2. Кратюк О.Л. Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 3. – С. 36–38.
3. Кратюк О.Л. Типологічна структура лісових насаджень та біото пічна характеристика вольєрів Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 62–64.
4. Кратюк О.Л. Характеристика вольєрів Центрального Полісся / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 54–56.
5. Кратюк О.Л. Видовий склад та динаміка чисельності ратичних Artiodactyla у вольєрах на території Житомирської області / Наук. вісн. Нац. лісотехн. ун-ту України. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 34–37.

А також ряду методичних праць:

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації» для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / Кратюк О.Л., Власюк В.П. – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 44 с.
2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Лісозаготівлі” для підготовки фахівців ОС “Магістр” спеціальності 205 “Лісове господарство”. Частина 1 / В.П. Власюк, О.Л. Кратюк, А.В. Вишневський. – Житомир: ФОП Мальцева О.Ю. (Виробнича агенція “Графіум”), 2018. – 41 с.
3. Методичні рекомендації для підготовки та виконання магістерської роботи студентами ОС «Магістр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / Гузій А.І., Житова О.П., Климчук О.О., Кратюк О.Л., Сірук Ю.В., Турко В.М. – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 41 с.

Дата народження:  14.11.1972р.
Освіта:
Національний аграрний університет,1996
Кваліфікація: 
інженер лісового господарства
Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат сільськогосподарських наук
Працює в коледжі: з 2019 року
Викладає предмети (дисципліни):
Лісівництво

Навчально-методична робота:

Є учасником проведення досліджень та аналізу експериментальних даних, написанні більше десятка статей, останні з яких

 1. Зборовська О.В., Краснов В.П., Ландін В.П., Захарчук В.А. Радіальний приріст сосни звичайної на моренних відкладах Житомирського Полісся. Агроекологічний журнал. К., 2018. № 1. С. 7-13 
 2. Зборовська О.В., Краснов В.П., Ландін В.П., Захарчук В.А. стан соснових насаджень на водно-льодовикових відкладах у Житомирському Поліссі. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Л., 2018. Т.28, № 6. С. 9-13 

 

Дата народження: 03.01.1944 р.
Освіта:
Українського ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії
Кваліфікація: інженер лісового господарства

Науковий ступінь, вчене звання:Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Працює в коледжі: з 2020 року
Викладає предмети (дисципліни):
 Лісова таксація


Навчально – методична робота: 

Більше 48 опублікованих наукових праць, останні з яких:

 1. Касьяненко Н.М. Взаємозвязок сортоутворюючих пороків з таксаційними показниками стовбурів сосни- науковий вісник НАУ, Вип.8, 1998, с.243-247.
 2. Особливості поточного приросту перестійних соснових деревостанів- Науковий вісник НАУ, Вип.17,1999, с.269-274
 3. Строчинський А.А.- Нові нормативи об’єму круглих лісоматеріалів- Науковий вісник НАУ, Вип.20,1999, с 225-231.
 4. Строчинський А.А., Кашпор С.Н., Березівський Л.М.-Лісова таксація. Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи студентів – Київ, НАУ,2001, 64 с.
 5. Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Кайдик О.Ю., Маурер В.М., Карпук А.І, Киричок Л.С., Кременецька Є.О., Бондар І.П., Маніта О.Г. Путівник по науково-дослідних об’єктах Боярської лісової дослідної станції. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2010. – 140 с.
 6.  Путівник по науково-дослідних об’єктах ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» / За ред. О.В. Морозюк / [О.В.Морозюк, Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, О.Г. Маніта та ін.]. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 155 с.

Навчально-методичні документи

Види і результати професійної діяльності (п.30 Ліцензійних умов)